Priversti tėvus atlikti vaikų DNR tyrimą – negalima
Lie­tu­vos aukš­čiau­sia­sis teis­mas (LAT) tre­čia­die­nį užd­rau­dė įpa­rei­go­ti tė­vus at­lik­ti vai­kų DNR eks­per­ti­zę, nes tai prieš­ta­rau­ja kons­ti­tu­ci­nėms tei­sėms. Teis­mas tai pa­skel­bė nag­ri­nė­da­mas by­lą, ku­rio­je že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mas įpa­rei­go­jo tė­vus at­lik­ti sa­vo vai­ko DNR ty­ri­mą.

„DNR ekspertizė negali būti atliekama prieš vaiko tėvų valią, nes tai reikštų nepagrįstą įsikišimą į konstitucinės teisės užtikrinamą kūno neliečiamumą ir vientisumą“, – sakoma LAT išplatintame pranešime

Asmuo, laikantis save vaiko tėvu, kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti, ar kitas vyras (atsakovas), kuris vaiko gimimo įraše nurodytas kaip vaiko tėvas, iš tiesų yra jo tėvas.

Tėvystei nustatyti teismas paskyrė ekspertizę, įpareigojo vaiko motiną ir du vyrus atvykti į laboratoriją.

Vaiko motina ir atsakovas neatvyko, teismas jiems skyrė po 300 eurų baudą. Jie nesutiko su paskirtomis baudomis ir nurodė, kad mažametė sirgo, o tėvui buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas slaugyti sergantį vaiką.

Pirmosios instancijos teismas skirtą baudą panaikino tik tėvui. Teismas pažymėjo, kad vaiko motina buvo įpareigota ne tik pristatyti savo dukterį į laboratoriją, bet ir pati atvykti, tačiau pastarojo įpareigojimo neįvykdė. Antrosios instancijos teismas sprendimo nepakeitė.

DNR ekspertizė negali būti atliekama prieš vaiko tėvų valią, nes tai reikštų nepagrįstą įsikišimą į konstitucinės teisės užtikrinamą kūno neliečiamumą ir vientisumą.

Tuo metu LAT panaikino motinai skirtą 300 eurų baudą. Teisėjų kolegija nurodė, kad paskirtos ekspertizės atlikti negalima be paties vaiko dalyvavimo.

Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad įstatymuose nėra nuostatų, kurios įtvirtintų priverstinės DNR ekspertizės atlikimo galimybę.

Nutarties skirti DNR ekspertizę priėmimo faktas sudarė prielaidas panaudoti procesinę prievartą prieš vaiko tėvus, veikiančius kaip vaiko atstovus pagal įstatymą. Todėl toks teismo sprendimas, LAT vertinimu, taip pat yra nesuderinamas su konstitucine teise į kūno neliečiamumą ir vientisumą, jeigu vaiko tėvai nesutinka, kad būtų atliekama DNR ekspertizė.

Pirmiausia teismas turi įvertinti vaiko interesus ir galimos biologinės tėvystės nustatymo atitiktį geriausiems vaiko interesams, konstatavo LAT. Be to, negali būti ignoruojami ir asmens, laikančio save vaiko tėvu, bei vaiko motinos ir asmens, vaiko gimimo įraše įrašyto kaip vaiko tėvo, teisės ir teisėti interesai.

Teisėjų kolegija priėjo prie išvados, kad teismo užduotis nagrinėjant tokio pobūdžio bylas – rasti teisingą balansą tarp konfliktuojančių interesų, atsižvelgiant pirmiausia į vaiko interesus.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.