Privačių miškų savininkai: Aplinkos ministerija melagingai dangstosi ES direktyvomis
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ga­li­mai nu­slė­pė in­for­ma­ci­ją apie prieš Lie­tu­vą pra­dė­tą pa­žei­di­mo pro­ce­dū­rą dėl ne­vyk­do­mų įsi­pa­rei­go­ji­mų Eu­ro­pos Są­jun­gai. Pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kų aso­cia­ci­jos (PMSA) di­rek­to­riaus Ai­do Pi­vo­riū­no tei­gi­mu, mi­nis­te­ri­ja dangs­to­si Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos nu­ro­dy­mais siek­da­ma įves­ti pa­pil­do­mus ūki­nės veik­los miš­kuo­se ap­ri­bo­ji­mus.

PMSA trečiadienį gavo Europos teisės departamento pažeidimo procedūros tekstą, kuriame nurodyta, kad Lietuva nesilaikė 1992 m. Europos Tarybos direktyvos dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos, nes ES svarbos buveinių teritorijų sąrašas, kurį Lietuva pateikė Europos Komisijai, buvo nepakankamas.

Ketvirtadienį Kaune vyks Aplinkos ministerijos organizuojama konferencija, kurioje bus aptariami nauji apribojimai miškų ūkinei veiklai. Ministerija naujus ribojimus įvesti nori neva to reikalaujant Europos Komisijai, tačiau, anot PMSA direktoriaus A. Pivoriūno, jokių panašių reikalavimų iš Europos Sąjungos nėra buvę.

„Aplinkos ministerija gąsdino visuomenę, kad Europos svarbos buveinių apsaugai reikia žymiai didesnio dėmesio bei griežtesnių ribojimų ir jog to iš Lietuvos reikalauja Europos Komisija. Tačiau iš gauto dokumento matyti, kad Komisija nereikalauja nei riboti ūkinės veiklos, nei papildomai išskirti saugomų teritorijų, o tiesiog liepia ministerijai savo viduje sutvarkyti saugomų teritorijų priežiūros procedūras“, – teigia A. Pivoriūnas.

Anot jo, Aplinkos ministerija nuslėpė informaciją apie Europos Komisijos pradėtą pažeidimų procedūrą prieš Lietuvą dėl europinės svarbos buveinių išskyrimo ir jų tvarkymo.

„Mes tris mėnesius prašėme ministerijos pateikti informaciją, kuo yra kaltinama Lietuva ir kokiomis sankcijomis mums tai gresia. Visą laiką mums buvo atsakoma, kad ši informacija yra konfidenciali, todėl ministerija neprivalo jos pateikti“, – apie susidariusią situaciją pasakoja A. Pivoriūnas.

PMSA vadovas spėja, kad už tokio ministerijos melo slypi ne noras įgyvendinti ES direktyvas, o siauri verslo interesai – noras pasitarnauti biokuro verslui, siekiančiam importuoti į šalį daugiau pigesnės medienos.

„Siūlomi nauji apribojimai naudingi išimtinai biokurą importuojantiems verslininkams, vežantiems iš Baltarusijos ir kitų šalių pigesnę medieną. Ūkinės veiklos ribojimas Lietuvos miškuose yra tiesioginis jų interesas: kuo daugiau ribojimų, tuo didesnis poreikis įvežti biokurą iš kaimyninių šalių, taigi – ir tokių importuotojų pelnas“, – tikina PMSA direktorius A. Pivoriūnas.