Prezidentės patarėjas: visas kuriamas isterinis fonas kenkia ir valstybės reputacijai
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ket­vir­ta­die­nio ry­tą tei­gė, kad pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei at­me­tus jo teik­tą kan­di­da­tę į ap­lin­kos mi­nis­trus stip­riai su­svy­ra­vo jo as­me­ni­nis pa­si­ti­kė­ji­mas ša­lies va­do­ve. Pa­sak prem­je­ro, pre­zi­den­tė at­me­tė iš anks­to su­de­rin­tą kan­di­da­tū­rą. Sa­vo ruo­žtu LRT TE­LE­VI­ZI­JAI pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas Min­dau­gas Lin­gė tei­gė, kad to­kio pa­ža­do, apie ku­rį kal­ba S. Skver­ne­lis, bū­ti ne­ga­lė­jo.

Anot M. Lingės, vos pateikus kandidatūrą formaliai, ji atiduodama patikrinimo procedūroms, o prezidentė turi konstitucinę pareigą įsitikinti kandidato tinkamumu eiti pareigas, o paprastai tai realizuojama per susitikimus.

„Kandidatai yra priimami, išklausomi, įsitikinama jų kompetencija ir ypatingai tai yra svarbu, kai šalies vadovė nepažįsta gerai kandidatų, jie nėra plačiai žinomi. Tai šiuo atveju prezidentė kandidatės gerai nežinojo, todėl kandidatei per pokalbį buvo pasakyta, jog sprendimas bus artimiausiu metu, o koks jis bus, kaip žinome, sužinojome vakar“, – LRT kalbėjo M. Lingė.

Mindaugas Lingė.

„Jei tai buvo suinterpretuota kaip pritarimas, tai, ko gero, įvyko nesusipratimas. Šiuo atveju kitaip būti ir negalėjo, nes tokiu atveju sprendimas būtų paskelbtas tuo pačiu metu, nes nebėra prasmės laukti ir kažkokių intensijų turėti tempti gumą“, – sakė M. Lingė.

Patarėjo teigimu, kandidatės reakcija parodė, kad situaciją ji priėmė brandžiai ir galbūt net brandžiau nei pats premjeras.

„Yra buvusių visokiausių praktikų, ypatingai ankstesnės vyriausybės formavimo laikotarpio, kada buvo mažiau to išankstinio pasitarimo derinimo. Jeigu visas srautas galimų kandidatų šios vyriausybės būtų ėjęs į eterį po pat pirmos minties, tai ši vyriausybė būtų turėjusi daugiau reputacinių problemų ir būtų buvę daugiau atmestų kandidatūrų, bet premjeras ir prezidentė preliminariai suderina, jeigu nėra išankstinės informacijos, kuri sudarytų kliūtis užimti tokias pareigas, tai tuomet prezidentė sutinka, kad būtų teikiama tokia kandidatūra. Prezidentė šiuo atveju tik buvo pažadėjusi, jog šią kandidatūrą galite teikti, o tada pradėkime formalias procedūras“, – LRT sakė M. Lingė.

Tiesa, patarėjas čia pat pabrėžė, jog pasiūlymas buvo teikti, tačiau tai nereiškia, kad prezidentė jau sutinka su kandidatūra su ja nesusitikusi ir nepabendravusi.

Patarėjo teigimu, kandidatės reakcija parodė, kad situaciją ji priėmė brandžiai ir galbūt net brandžiau nei pats premjeras.

Prezidentės patarėjo teigimu, prezidentė ir toliau ketina bendrauti su premjeru, tačiau reikalavimai kandidatams į ministrus mažesni nebus ir pabrėžė, kad greičiausia kandidatai į prezidentus šiuo atžvilgiu įsivėlė į rinkiminę kampaniją.

„Asmenys, kurie sėdi ant kelių kėdžių, matyt, pradeda painiotis vaidmenyse ir šioje vietoje tai gali pradėti kenkti ir valstybės stabilumui. Visas kuriamas isterinis fonas kenkia ne tik žmonių pasitikėjimui, bet ir valstybės reputacijai“, – svarstė prezidentės patarėjas.