Prezidentė vetavo savivaldos įstatymo pataisas
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė grą­ži­no Sei­mui svars­ty­ti pa­tai­sas, įpa­rei­go­jan­čias steig­ti se­niū­ni­jas, pra­ne­šė Pre­zi­den­tū­ra. Pra­ne­ši­me pa­brė­žia­ma, kad Sei­mo pri­im­tos Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­tai­sos įpa­rei­go­ja sa­vi­val­dy­bes pri­va­lo­mai steig­ti se­niū­ni­jas „ne­pai­sant tarp­tau­ti­niuo­se do­ku­men­tuo­se ir Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­to vie­tos sa­vi­val­dos sa­va­ran­kiš­ku­mo“, o fi­nan­si­nę stei­gi­mo naš­tą už­krau­na vi­siems Lie­tu­vos gy­ven­to­jams.

„Įstatymas prieštarauja Europos vietos savivaldos chartijai, kuri garantuoja savivaldybėms teisę pačioms nusistatyti administracinę struktūrą, užtikrinančią veiksmingą valdymą ir paslaugų teikimą bei atitinkančią vietos gyventojų poreikius. Seimo priimtas įstatymas taip pat pažeidžia išimtinę savivaldybių tarybų kompetenciją pačioms priimti sprendimus dėl seniūnijų steigimo, naikinimo, jų skaičiaus, atsižvelgiant į gyventojų poreikius“, – nurodo Prezidentūra.

Prezidentė remia savivaldybių teisę pačioms apsispręsti dėl seniūnijų steigimo ar naikinimo, kaip tą numato tarptautiniai Lietuvos įsipareigojimai ir Lietuvos teisė, taip pat vietos bendruomenių dalyvavimą, priimant joms svarbius sprendimus.

Nurodoma, kad seniūnijų poreikis ir reikšmė miestuose ir rajonuose yra skirtingi, o paslaugų prieinamumas gyventojams didinamas jas centralizuojant ir perkeliant į elektroninę erdvę.

Teigiama, jog priimtos pataisos „sudaro prielaidas plėsti biurokratinį aparatą“, o visa finansinė našta, susijusi su privalomu seniūnijų steigimu, užkraunama savivaldybių biudžetams ir visiems Lietuvos gyventojams, nes papildomų lėšų nenumatoma.

Anot Prezidentūros, dėl to suvaržomos konstitucinės savivaldybių teisės pačioms tvirtinti savo biudžetus ir vykdyti pagal savo patvirtintus planus ir poreikius.

„Prezidentė remia savivaldybių teisę pačioms apsispręsti dėl seniūnijų steigimo ar naikinimo, kaip tą numato tarptautiniai Lietuvos įsipareigojimai ir Lietuvos teisė, taip pat vietos bendruomenių dalyvavimą, priimant joms svarbius sprendimus“, – sakoma pranešime.

Taip pat pažymima, jog įstatymo projektui nepritarė Lietuvos savivaldybių asociacija. Neigiamą išvadą pateikė Vyriausybė.