Prezidentė už darbus gautų silpną aštuonetą
Gy­ven­to­jai ka­den­ci­ją bai­gi­nė­jan­čios pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės dar­bą bend­rai ver­ti­na aš­tuo­ne­tu, o už vyk­dy­tą už­sie­nio po­li­ti­ką – sep­ty­ne­tu, ro­do vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „Spin­ter ty­ri­mai“ por­ta­lo Del­fi.lt už­sa­ky­mu at­lik­ta apk­lau­sa.

Dešimties balų skalėje D. Grybauskaitės vykdytą užsienio politiką gyventojai įvertino 7,42.

D. Grybauskaitės prezidentavimą apskritai dešimties balų sistemoje apklaustieji įvertino 7,94 balo.

Reprezentatyvi apklausa vykdyta spalio 16–30 dienomis.