Premjeras išreiškė paramą Airijos pozicijoms „Brexit'o“ procese
Kaip pir­ma­die­nį in­for­ma­vo prem­je­ro spau­dos tar­ny­ba, su­si­ti­ki­me su Ai­ri­jos prem­je­ru Leo Va­rad­ka­ru S. Skver­ne­lis ap­ta­rė dvi­ša­lių san­ty­kių rai­dą, bend­ra­dar­bia­vi­mo pers­pek­ty­vas at­ei­ty­je, taip iš­reiš­kė ti­kė­ji­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos at­ei­ti­mi, jos na­rių vie­ny­be ir ver­ty­bė­mis.

„Premjeras S. Skvernelis išreiškė solidarumą ir palaikymą dabartiniam susitarimui tarp Airijos ir Šiaurės Airijos ir pabrėžė, kad Lietuva Brexit'o kontekste supranta ir remia Airijos poziciją. 1998-ųjų Didžiojo penktadienio taikos susitarimas ir jo laikymasis yra svarbus ne tik Airijai, bet ir visai ES, Brexit negali būti Airijos sąskaita“, – teigiama premjero spaudos tarnybos pranešime.

Pasak S. Skvernelio, tikimasi sklandaus Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos procese, tačiau Lietuvos Vyriausybė ruošiasi ir galimam Jungtinės Karalystės išstojimui iš ES be susitarimo. Pokalbio metu, be kita ko, buvo paliestos ES ir NATO glaudesnio bendradarbiavimo, ES Rytų Partnerystės politikos temos.

Britanijos ir Airijos kariuomenių pasienio patikros postai buvo pašalinti pagal 1998 metų Didžiojo penktadienio taikos susitarimus, iš esmės užbaigusius tris dešimtmečius trukusį konfliktą Šiaurės Airijoje, nusinešusį apie 3,5 tūkst. žmonių gyvybių. Airija siekia išlaikyti nuostatas, jog siena tarp Airijos ir Šiaurės Airijos liks atvira.

S. Skvernelis taip pat džiaugėsi „glaudžiais ir intensyviais Lietuvos ir Airijos dvišaliais ryšiais“, intensyvėjančiu ekonominiu bendradarbiavimu.

„Matome potencialą toliau jį stiprinti technologijų, gyvybės mokslų, aukštųjų ir finansinių technologijų sektoriuose“,– teigia premjeras.

Premjeras pakvietė Airijos kompanijas plačiau investuoti Lietuvoje. Vyriausybė stambiems investuotojams yra pasirengusi pateikti individualizuotus pasiūlymus. Pasak Vyriausybės, ypatingas interesas – oro transportas.

S. Skvernelis vizito metu su Airijos kolega taip pat lankėsi „Hartstown Community School“ mokykloje. Ši įstaiga yra viena iš trijų airiškų mokyklų, kurioje mokoma lietuvių kalba.

„Pabrėžtina, kad Airija šiuo metu yra vienintelė pasaulyje valstybė be Lietuvos, kur lietuvių kalbos mokiniai gali mokytis bendrojo lavinimo mokyklose. Lietuvos vyriausybė ir lietuvių bendruomenė Airijoje labai vertina šį nuoširdų rūpestį ir labai draugišką gestą Lietuvos atžvilgiu“, – sakoma Vyriausybės pranešime.

Tai pirmas Lietuvos ministro pirmininko vizitas Airijoje nuo 2007 metų.