Patikrinimai Pravieniškėse: 20 mobiliojo ryšio telefonų, 70 litrų raugo, 5 litrai alkoholio
Rea­guo­jant į in­for­ma­ci­ją apie pra­ėju­sią sa­vai­tę už­fik­suo­tą nu­teis­tų­jų ga­lios de­mons­tra­vi­mą prieš silp­nes­nius nu­teis­tuo­sius, 2018 m. lie­pos 31 d. pa­va­ka­re Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų-at­vi­ro­sios ko­lo­ni­jos gy­ve­na­mo­sio­se ir bui­ti­nė­se pa­tal­po­se bu­vo vyk­do­mi ma­si­niai pa­ti­kri­ni­mai ir kra­tos.

Beveik 300 pareigūnų iš Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų, Viešojo saugumo tarnybos krėtė 3-iąjį pataisos namų sektorių, kuriame buvo užfiksuotos nuteistųjų neteisėtos veikos, dėl kurių pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnį „Nesunkus sveikatos sutrikdymas“. Trys nuteistieji, dėl kurių veiksmų pradėtas ikiteisminis tyrimas, izoliuoti, rašoma pranešime spaudai.

Siekiant nustatyti, kiek nuteistųjų įstaigoje galėjo tapti smurto aukomis, visi sektoriuje buvę nuteistieji buvo apžiūrėti medicinos darbuotojų. Šiuo metu aiškinamasi, kaip atsirado smurto požymiai ant 3 nuteistųjų kūnų.

Patikrinimai ir kratos Pravieniškių pataisos namuose-atviroje kolonijoje praėjo sklandžiai, pasipriešinimų pareigūnams nebuvo.

Po vakarykščių priemonių, pareigūnai surado 20 mobiliojo ryšio telefonų, 4 SIM korteles, 3 telefonų kroviklius, 70 litrų raugo, 5 litrus alkoholio, sausų mielių.

Jungtiniai pataisos pareigūnų būriai iš visų įkalinimo įstaigų ir toliau tęs netikėtus patikrinimus.

Kalėjimų departamento direktorius Robertas Krikštaponis yra akcentavęs, kad pasitikėjimas bausmių vykdymo sistema turi būti atkurtas, todėl imsis visų būtinų priemonių užtikrinti tvarką ir discipliną įkalinimo įstaigose.