Paskelbti aštuoni centralizuoti konkursai į valstybės tarnybą
Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas tre­čia­die­nį pra­ne­šė pa­skel­bęs aš­tuo­nis pir­muo­sius kon­kur­sus į vals­ty­bės tar­ny­bą, vyks­tan­čius pa­gal nau­ją­ją cen­tra­li­zuo­tą tvar­ką.

Tarp paskelbtų konkursų – du įstaigų vadovų, kurių kadencijos baigsis šių metų pirmojo pusmečio pabaigoje: direktorių ieškoma Nacionalinei teismų administracijai ir Asmens dokumentų išrašymo centrui.

Konkursuose į Valstybinės augalininkystės tarnybos Šalčininkų bei Kybartų pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postus, Utenos bei Panevėžio regioninius skyrius, Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją ir Sodros Mažeikių skyrių bus atrenkami specialistai.

Dokumentų į šiuos konkursus laukiama iki vasario 26 dienos.

Centralizuotai organizuojamiems konkursams į valstybės tarnybą nereikalingas bendrųjų ir vadovavimo gebėjimų patikrinimas: pretendentams reikia tik pasitikrinti užsienio kalbos mokėjimą, jei pareigybės aprašyme nustatytas reikalavimas mokėti kurią nors užsienio kalbą.

Įstaigų vadovų konkursai vyks dviem etapais: atliekamas kompleksinis vertinimas, kurio metu vertinamos pretendentų bendrosios, vadybinės ir lyderystės kompetencijos. Kompleksinio vertinimo išvada konkurso komisijai ir į pareigas priimančiam asmeniui yra rekomendacinio pobūdžio. Ji galioja trejus metus.

Specialistų konkursuose Valstybės tarnybos departamentas įstaigoms atrinks po vieną laimėtoją, o įstaigų vadovų bei padalinio vadovų – du daugiausiai, bet ne mažiau kaip 6 balus, surinkusius pretendentus. Iš jų laimėtoją pasirinks į pareigas priimantis asmuo.