Paskelbtas naujas konkursas į KPD direktoriaus pareigas
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė nau­ją kon­kur­są at­rink­ti pre­ten­den­tą ei­ti Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus par­ei­gas.

Skelbiant naują konkursą, tikimasi sulaukti daugiau aukštos kvalifikacijos pretendentų, ypač turinčių patirties kultūros ir kultūros paveldo apsaugos srityje. Dokumentų priėmimas vyksta iki rugsėjo 26 dienos, rašoma pranešime spaudai.

Kultūros paveldo departamentas yra pagrindinė įstaiga, įgyvendinanti nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos politiką.