Pasaulio lietuviai spręs sugrįžusiųjų į Lietuvą integravimosi klausimą
Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) val­dy­bos na­rius ket­vir­ta­die­nio ry­tą pri­ims ūkio mi­nis­tras Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius, po­pie­tę – švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė.

PLB valdybos pirmininkė Dalia Henke BNS sakė, kad Ūkio ministerijoje ketinama kelti klausimus, kaip būtų galima labiau į Lietuvą pritraukti ekonominį potencialą iš kitų šalių, kaip prie to galėtų prisidėti pasaulio lietuviai.

„Investicijos, turizmas – kuo daugiau pasaulio Lietuvoje, norime stiprinti šią sritį“, – teigė ji.

Tuo metu svarbiausiu išeiviams švietimo srities klausimu ji įvardijo galimybę integruotis grįžus į Lietuvą.

„Svarbu, kai vaikai, kurie grįžta, kuo lengviau galėtų integruotis į švietimo sistemą, kad jiems būtų integralios klasės paruoštos, pritaikyta mokymosi programa, baigtųsi patyčios“, – dėstė D. Henke.

Vokietijos lietuvių atstovė D. Henke liepą buvo antrai kadencijai perrinkta PLB valdybos pirmininke. Jos teigimu, liepą perrinkta PLB valdyba planuoja vizitus ir į kitas institucijas.