Partizanų dukros ieškojo Ramanausko-Vanago išgelbėtos moters
Par­ti­za­no Juo­zo Ja­ka­vo­nio-Tig­ro du­kra An­ge­lė Ja­ka­vo­ny­tė sa­vo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je pa­si­da­li­no nuo­trau­ka, ku­rio­je už­fik­suo­ta su Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go du­kra Auk­su­te Ra­ma­naus­kai­te-Sko­kaus­kie­ne be­siš­ne­kan­ti gar­baus am­žiaus mo­te­ris. Prie­ra­še prie nuo­trau­kos tei­gia­ma, kad tai – žy­dė, ku­rią An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais iš­gel­bė­jo bū­si­mas par­ti­za­nų va­das Adol­fas Ra­ma­naus­kas. Par­ti­za­nų du­kros tei­gia ieš­kan­čios nuo­trau­ko­je už­fik­suo­tos mo­ters.

Kai Šv. Jono bažnyčije pagerbti A. Ramanausko-Vanago atėjo vos paeinanti, su dviem lazdomis pasiramsčiuodama, akla, garbaus amžiaus Močiutė, aš pagalvojau, jog šiai Močiutei Vanagas yra svarbus. Prie mūsų priėjusi viena moteris pasakė, kad ši Močiutė yra žydė, kurią išgelbėjo Vanagas. Ją pro traukinio langą išmetė mama.

Pagalvojau, jog Vanago dukrai Auksutei Ramanauskaitei Močiutė pasakė telefoną, tačiau Auksutė man pasakė, jog Močiutė jai perdavė Šv. Paveikslėlį ir paprašė, jog Auksutė jį įdėtų į karstą. Taip pat Močiutė pasakė, jog ji galėtų paliudyti, bet Močiutė taip tyliai kalbėjo, jog Auksutė nesuprato, apie ką Močiutė kalba. Labai prašau pasidalinti šia nuotrauka, gal kas pažįsta šią Močiutę.

Tai mano ir Auksės Ramanauskaitės Skokauskienės prašymas„, – savo „Facebook“ paskyroje rašė Angelė Jakavonytė.

LŽ susisiekė su Auksute Ramanauskaite-Skokauskiene ir pasiteiravo apie partizanų vado, jos tėčio Adolfo Ramanausko-Vanago laidotuvių metu priėjusią garbaus amžiaus moterį.

„Taip, buvo, labai ilgai stovėjo prie karsto, matėsi, kad jinai taip nuoširdžiai meldžiasi ir nori ilgiau pabūti. Jai buvo sunku stovėti ir ji priėjo prie manęs. Tačiau moteris labai tyliai kalbėjo, aš praktiškai nieko negirdėjau, ką ji kalba, – LŽ teigė Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė. – Šiaip tai aš praktiškai nieko negalėjau girdėti, ką ji kalba, negalėčiau teigti, kad ji man kažką papasakojo. Tiesiog taip nuoširdžiai, ji atėjusi labai tyliai kalbėjo, aš net pasilenkiau, kad išgirsčiau. Jai buvo labai sunku stovėti ir su kitomis moterimis ji nuėjo. Man labai gaila, kad neišgirdau, ką ji norėjo pasakyti.“

Romo Jurgaičio nuotrauka

Moteris partizanų vado dukrai įteikė popiežiaus maldos atvirutę ir gintarinį angeliuką.

„Kadangi ji padavė tą popierinį atviruką, galvojau, kad kažkas ten bus parašyta, bet nebuvo nieko konkretaus“, – pasakojo Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė.

Vis dėlto Adolfo Ramanausko-Vanago dukra teigė, kad kitos moterys apie senolę jai nieko nepapasakojo, tačiau kas ji tokia yra įdomu: „Esu kalbėjusi su Angele Jakavonyte, ji sakė, kad prie jos buvo priėjusios moterys – ar tos, kurios ją vedė, ar kažkokios kitos pažįstamos moterys ir kad ji su jomis kalbėjosi. Kažką jai pasakė, o ji buvo ramesnėje aplinkoje, nei aš, tai galėjo, matyt, geriau girdėti, ką jai pasakojo. Bet aš to negirdėjau. O Angelė turbūt girdėjo – jei sako, kad girdėjo, turbūt ir girdėjo.“

LŽ taip pat pavyko susisiekti partizano Juozo Jakavonio – Tigro dukra Angele Jakavonyte. Moteris papasakojo, kad jai pavyko susisiekti su ieškoma senole.

„Aš buvau pas tą močiutę, bet ji labai nenori skleisti informacijos. Iš tiesų tai ji ko gero ne žydė. Pati tiksliai nežino ar ji žydė, ar ne. Bet jos tėvas ko gero buvo vokietis. Ji man truputį papasakojo, bet mes dar tarsimės su ja, nes ji nenori nieko įsileisti.

Patekau pas ją per Ievą Prudnikovaitę, su jos pagalba sutarėm, tai per pietus nuvažiavau, įteikiau gėlių ir saldainių, tai ji sakė, kad saldainius pasilieku, bet gėles būtinai nuvežkit ant Vanago kapo, kadangi negaliu nueiti ant kapo pati. Labai šiltai atsiliepė apie Vanagą ir susakė informaciją, bet dar su tėčiu turiu patikrinti. Kad ji iš tikrųjų gyveno pas juos, kad ją išgelbėjo su partizanais susiję žmonės ir kad ji gyveno pas partizanų ryšininkę yra tiesa. Tačiau nenorėjo teikti daugiau jokios informacijos žiniasklaidai, tai kol kas tiek“, – LŽ teigė Angelė Jakavonytė.

Partizanų vadas Adolfas Ramanauskas – Vanagas Antakalnio kapinėse iškilmingai palaidotas buvo šių metų spalio 6 dieną, pašarvotas Jonų bažnyčioje.

Partizanų vado palaikai buvo atrasti birželio mėnesį, po kelerius metus trukusių skirtingų disciplinų mokslininkų tyrimų Antakalnyje esančiose Našlaičių kapinėse.

Adolfas Ramanauskas – Vanagas gimė 1918 metais Jungtinėse Valstijose. Baigė Panevėžio pedagoginį institutą ir Kauno karo mokyklą.

1941 metais prisijungė prie sukilėlių, tačiau aktyviuose kovos veiksmuose nedalyvavo. Tuomet Adolfas Ramanauskas pradėjo dirbti mokytoju seminarijoje Alytuje.

Sprendimą prisijungti prie Lietuvos partizanų Adolfas Ramanauskas priėmė 1945-aisiais. 1948 metais su Birute Mažeikaite susilaukė dukros Auksutės, o 1952 metais susituokė.

1952 metais nutrūko Adolfo Ramanausko – Vanago ryšiai su partizanų vadovybe. Tais metais vyras pradėjo nelegalų gyvenimą, slapstydamasis, su šeima.

Po ketverių metų, 1956 metų spalį su žmona Birute buvo išduoti, suimti ir įkalinti. Kalinamą vyrą KGB žiauriai kankino. 1957-ųjų rugsėjį partizanų vadui skirta mirties bausmė, įvykdyta tų pačių metų lapkričio 29 dieną.