Oro uosto lentelėse – Ukrainos miestų vardai – ukrainietiškai
At­si­liep­da­mi į Ukrai­nos pra­šy­mą, Lie­tu­vos oro uos­tai tiks­li­na ang­liš­ką šios ša­lies mies­tų ra­šy­bą. Vil­niaus oro uos­te, ku­ria­me vyk­do­mi skry­džiai į Ki­je­vą ir Lvo­vą, nuo šios sa­vai­tės ang­liš­ko­se len­te­lė­se „Kiev“ virs „Kyiv“, o „Lvov“ – „Lviv“. Šių po­ky­čių prie­žas­tis – pe­rė­ji­mas prie nau­jos, ukrai­nie­tiš­ku ta­ri­mu par­em­tos trans­krip­ci­jos. Iki šiol ang­liš­ki Ukrai­nos mies­tų pa­va­di­ni­mai bu­vo ra­šo­mi re­mian­tis ru­siš­ku ta­ri­mu.

„Lietuvos oro uostai supranta ir palaiko Ukrainos norą matyti tikslesnę, ukrainiečių kalbos tarimu paremtą, vietovardžių rašybą. Toks noras turi aiškų pagrindą bei tvirtą argumentaciją, tad mes palaikome šį prašymą ir koreguojame Ukrainos miestų rašybą“, – pranešime spaudai sako Vilniaus oro uosto direktorius Dainius Čiuplys.

Prašymą keisti angliškų Ukrainos miestų pavadinimų transkripciją pateikė Ukrainos Užsienio reikalų ministerija bei Ukrainos strateginės komunikacijos centras „StratCom“. Miestų rašybos korekcijos susijusios su šiuo metu Ukrainoje vykstančiais pokyčiais ir siekiu apsibrėžti savo kultūrinį atskirumą bei savitumą.

Rusišku tarimu paremtos Ukrainos vietovardžių angliškos transkripcijos susiformavo dar XIX a., kai Ukraina, kaip ir Lietuva, buvo Rusijos imperijos dalis. Tokie patys procesai vyko ir kitur, pavyzdžiui, Moldavijos sostinė iki šiol angliškai vadinama „Kishinev“ (Kišiniovu), nors moldaviškas tarimas „Chișinău“ gerokai skiriasi. O Kazachstano miestas „Aktobe“ (Aktobė) iki 1999-ųjų vadintas „Aktyubinsk“.

Ukrainos Užsienio reikalų ministerija prašo atkreipti dėmesį, jog keičiasi ne vien Kijevo ir Lvovo angliškų pavadinimų rašyba. Vietoje „Kharkov“ reikėtų rašyti „Kharkiv“, vietoje „Chernovtsy“ – „Chernivtsi“ ir vietoje „Rovno“ – „Rivne“.