NŽT galės teismui skųsti savo sprendimus, pažeidžiančius viešąjį interesą
 Sei­mas lei­do Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai (NŽT) tie­sio­giai kreip­tis į teis­mą dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo, ta­čiau tik tuo at­ve­ju, jei­gu pa­žei­di­mą nau­do­jant vals­ty­bės že­mę, bus pa­da­riu­si ne pa­ti tar­ny­ba. Ti­ki­ma­si, kad taip su­trum­pės vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo pro­ce­sai ir bus ga­li­ma grei­čiau pa­ša­lin­ti pa­žei­di­mus.

Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias Žemės įstatymo pataisas.

Tais atvejais, kai viešasis interesas būtų pažeistas dėl NŽT sprendimų, ji turės kreiptis į prokuratūrą.

Seimo teisininkai yra suabejoję, ar viešąjį interesą pažeidusius sprendimus priėmusi NŽT pati būtų suinteresuota juos išaiškinti ir dėl to pati kreiptųsi į prokuratūrą. Pasak teisininkų, ji tokių kreipimųsi vengs.

„Abejotina, ar viešąjį interesą galimai pažeidžiančius sprendimus priėmusi institucija pati būtų suinteresuota juos išaiškinti ir dėl savo pažeidimų kreiptis į prokuratūrą, kad pastaroji kreiptųsi į teismą dėl jų panaikinimo bei teisinių pasekmių pašalinimo“, – rašoma Seimo Tesės departamento išvadoje.

Tačiau Seimas neatsižvelgė į šiuos pastebėjimus. Taip pat nepritarta siūlymui papildomai nurodyti kitą, nesuinteresuotą instituciją, pavyzdžiui, Žemės ūkio ministeriją, kuri pati tiesiogiai kreiptųsi į teismą dėl pažeidimų. Seimo teisininkai taip pat siūlė įpareigoti ministeriją tokiais atvejais pačiai kreiptis į prokurorus, kad jie imtųsi ginti viešąjį interesą.

NŽT duomenimis, 2013–2015 metais ji į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo kreipėsi 214 kartų, iš kurių 193 atvejais buvo inicijuotas viešojo intereso gynimas teisme.