Nuspręsta galutinai: Turizmo departamento nebeliks
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį po­sė­dy­je nu­spren­dė nuo ki­tų me­tų pa­nai­kin­ti Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­tą. Di­džią­ją da­lį jo funk­ci­jų pe­rims nau­jai stei­gia­ma agen­tū­ra „Ke­liauk Lie­tu­vo­je“. Ūkio mi­nis­tras Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius ko­vą tvir­ti­no, jog pa­grin­di­nis Tu­riz­mo de­par­ta­men­to pert­var­kos už­da­vi­nys – at­skir­ti rin­ko­da­ros ir veik­los prie­žiū­ros funk­ci­jas.

Praėjusių metų lapkritį ministras sakė, kad vienas jo pagrindinių darbų bus Turizmo departamento pertvarka.

Ūkio ministerija naujo Turizmo departamento vadovo pernai ieškojo tris kartus, atsistatydinus jo vadovei Jurgitai Kazlauskienei – ji pasitraukė paaiškėjus, kad Lietuvą užsieniečiams pristatančios bendrovės tam naudoja ne autorines ir su Lietuva nesusijusias nuotraukas.

Lietuvoje pernai apsilankė ir bent vieną naktį praleido 1,58 mln. turistų iš užsienio – 4,3 proc. daugiau nei 2016 metais. Daugiausia turistų į Lietuvą atvyko iš Baltarusijos, Vokietijos, Rusijos, Lenkijos, Latvijos, Ukrainos. Vietinių turistų skaičius augo 7,9 proc. iki 1,66 mln.