Niekam nereikalingi 1,2 mln. eurų grįžta į biudžetą
Vie­nas mi­li­jo­nas du šim­tai tūks­tan­čių eu­rų – to­kia su­ma pi­ni­gi­nių lė­šų Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rų nu­ta­ri­mais šiais me­tais bu­vo pri­pa­žin­ta be­šei­mi­nin­ke ir per­duo­ta vals­ty­bės nuo­sa­vy­bėn.

Sostinės prokurorai sprendimus pripažinti pinigines lėšas bešeimininkėmis priėmė šešiuose ikiteisminiuose tyrimuose dėl galimo pinigų plovimo, galimai nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo ir kitų nusikalstamų veikų. Ikiteisminius tyrimus atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdybos pareigūnai, rašoma pranešime spaudai.

Ikiteisminiai tyrimai buvo atliekami dėl įtartinų, nepagrįstų, galimai nusikalstamų finansinių operacijų, kurių metu neaiškios kilmės lėšos buvo pervedamos į Lietuvoje veikiančias finansines įstaigas. Nustačius, kad tiek lėšų siuntėjai, tiek jų tariami gavėjai nėra tikri šių lėšų savininkai, šių lėšų judėjimas buvo apribotas, o vėliau, prokurorų sprendimais, piniginės lėšos perduotos valstybės nuosavybėn.