Nauja premjero patarėja
Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko Sau­liaus Skver­ne­lio pa­ta­rė­ja taps bu­vu­si ūkio vi­ce­mi­nis­trė Ru­gi­lė An­dziu­ke­vi­čiū­tė-Bu­zė. Prem­je­ro at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas BNS pir­ma­die­nį sa­kė, kad rugp­jū­čio 20 die­ną dar­bą pra­dė­sian­ti nau­jo­ji pa­ta­rė­ja ku­ruos re­gio­nų ir so­cia­li­nės po­li­ti­kos klau­si­mus.

Pernai R. Andziukevičiūtė-Buzė dirbo ūkio viceministre ministro Mindaugo Sinkevičiaus komandoje, anksčiau – „Investuok Lietuvoje“ regionų plėtros grupės vadove.

Ji taip pat yra dirbusi analitike Viešosios politikos ir vadybos institute ir Jungtinės Karalystės aplinkosaugos, maisto ir žemės ūkio ministerijoje.