Nacionalinės premijos laureatams – valstybinės pensijos
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pri­ta­rė siū­ly­mui skir­ti vals­ty­bi­nes pen­si­jas Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tams – poe­tui Ro­lan­dui Ras­taus­kui ir ar­chi­tek­tui Al­gir­dui Žeb­raus­kui.

232 eurų dydžio pensijas jie gaus nuo lapkričio 1 dienos.

Šarūno Mažeikos/fotobankas nuotrauka

Teisę į pirmojo laipsnio valstybinę pensiją turi visi Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai.