Muitinė įspėja: darbuotojais apsimeta sukčiai
Pa­sak mui­ti­nės, pa­skel­bus as­me­nų pri­ėmi­mą į tar­ny­bą, krei­pė­si žmo­nės, nu­ro­dy­da­mi, jog jiems skam­bi­na mui­ti­nės at­sto­vais pri­sis­ta­tan­tys as­me­nys, ku­rie klau­si­nė­ja as­me­ni­nių da­ly­kų (na­mų ad­re­so, dra­bu­žių, ba­tų dy­džių ir pan.).

„Asmenys žada, tikėtina, už atlygį, netrukus pakviesti į tarnybą muitinėje“, – pirmadienį paskelbtame pranešime nurodo muitinė.

Tarnyba įspėja to nedaranti, o visą informaciją apie konkursus ir atrankas į konkrečias pareigybes skelbia oficialioje svetainėje.