Mokslininkui Liudui Mažyliui išvažiuoti į Briuselį galimybės auga
Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) kan­di­da­tų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą są­ra­šo ly­de­riai po sa­vait­ga­lį įvy­ku­sio rei­tin­ga­vi­mo – moks­li­nin­kas Liu­das Ma­žy­lis ir bu­vęs prem­je­ras Sei­mo na­rys And­rius Ku­bi­lius.

Trečioje reitinguoto sąrašo vietoje, pirminiais partijos sekretoriato duomenimis, Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, ketvirtoji – parlamentarė buvusi krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, penktoje vietoje – Seimo narys buvęs užsienio reikalų ministras Audronis Ažubalis.

Partijos sekretoriato duomenimis, L. Mažylis surinko 4053 reitingo balsus, A. Kubilius – 3281.

Trečioje reitinguoto sąrašo vietoje – Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (3033 balsų), ketvirtoji – parlamentarė buvusi krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė (2983), penktoje vietoje – Seimo narys buvęs užsienio reikalų ministras Audronis Ažubalis (2335).

Toliau eina dabartinė europarlamentarė Laima Andrikienė (2218 pirmumo balsų), Seimo narai Arvydas Anušauskas (2037), Kęstutis Masiulis (1893), Jurgis Razma (1795), Emanuelis Zingeris (1516).

Pagal TS-LKD įstatus, truputį pakoreguoti kandidatų sąrašą teisę turi ir partijos pirmininkas.

Kandidatų sąrašą reitingavo tik partijos nariai.

Rinkimai į Europos Parlamentą vyks kitų metų gegužę.