Mirė buvęs Seimo narys Marijonas Visakavičius
Ei­da­mas 76-uo­sius mi­rė ag­ro­no­mas, Lie­tu­vos po­li­ti­nis ir vi­suo­me­nės vei­kė­jas, VI Sei­mo na­rys Ma­ri­jo­nas Vi­sa­ka­vi­čius, pra­ne­ša Sei­mo Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rius.

Marijonas Visakavičius gimė 1944 m. sausio 17 d. Ukmergės rajono Lokėnų kaime. 1960 m. įstojo į Ukmergės žemės ūkio mechanizacijos technikumą.

Atlikęs karinę prievolę, 1966–1969 metais dirbo „Obelių“ kolūkyje, Ukmergės linų fabrike, Leonpolio tarybiniame ūkyje. 1970–1990 m. ėjo operatoriaus pareigas Jonavos gamybiniame susivienijime „Azotas“. 1975–1979 m. dirbo Jonavos rajono „Neries“ kolūkyje statybininku.

1989 m. buvo išrinktas TSRS liaudies deputatu.

1990 m. išrinktas Lietuvos laisvųjų profsąjungų konfederacijos pirmininku, vėliau dirbo konsultantu Lietuvos demokratinės darbo partijos Tarybos sekretoriate.

1992–1996 m. – Seimo narys, išrinktas Ukmergės rinkimų apygardoje. Dirbo Sveikatos, socialinių reikalų ir darbo komitete.

1967–1989 m. buvo TSKP narys. Nuo 1990 m. priklausė Lietuvos demokratinei darbo partijai. Buvo Lietuvos ateities forumo koalicijos tarybos narys, bendradarbiavo su Lietuvos žemdirbių sąjunga.

***

Velionis vasario 6 d. 10 val. bus pašarvotas ritualinių paslaugų namuose „Nutrūkusi styga“ (Ąžuolyno g. 10, Vilnius). Laidotuvės įvyks vasario 7 d., karstas išnešamas 11.30 val.

Velionis bus palaidotas Ukmergės r. Lokėnų k. kapinėse.