Minimas lietuvių kalbos valstybinio statuso atkūrimo 30-metis
Sei­me pir­ma­die­nį bus pa­mi­nė­tas lie­tu­vių kal­bos vals­ty­bi­nio sta­tu­so at­kū­ri­mo 30-me­tis.

Prieš 30 metų, 1988 metų lapkričio 18 dieną, Sąjūdžio ir visuomenės spaudžiama LSSR Aukščiausioji Taryba pripažino lietuvių kalbą valstybine – tuometinė sovietinė Konstitucija buvo papildyta straipsniu, įteisinančiu lietuvių kalbos vartojimą viešojo gyvenimo srityse.

Šiaip progai paminėti Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) rengia konferenciją, pranešė Seimo Ryšių su visuomene skyrius.

Pranešimuose bus aptariama valstybinės kalbos politikos praeitis, dabartis ir ateities perspektyvos, kalbos politika Europos ir Lietuvos skaitmeninėje darbotvarkėje, kiti aktualūs klausimai.

Pranešimus skaitys Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vadovė profesorė Danguolė Mikulėnienė, Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros profesorė, buvusi VLKK vadovė profesorė Irena Smetonienė, buvusi VLKK vadovė docentė Daiva Vaišnienė, dabartinis komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis ir kiti.

Lietuvių kalba valstybine pirmą kartą pripažinta 1922 metais. Steigiamasis Seimas šią nuostatą įrašė į Lietuvos Konstituciją, ji buvo pakartota 1928, 1938 metų Lietuvos Konstitucijose.

Sovietų okupacijos metu valstybinės kalbos samprata buvo panaikinta, vykdyta planinga rusinimo politika. Sovietų valdžia stengėsi lietuvių kalbą išstumti iš oficialaus valstybės gyvenimo, įstaigose, įmonėse, mokyklose įtvirtinti rusų kalbą ir dvikalbystę.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisiškai šį lietuvių kalbos statusą įtvirtino 1990 metų Laikinasis Pagrindinis Įstatymas, o galutinai nustatė dabar galiojanti 1992 metų Konstitucija.