Minėsime Laisvės gynėjų dienos 28-ąsias metines
Mi­nė­da­mi Lais­vės gy­nė­jų die­nos 28-ąsias me­ti­nes sau­sio 10–17 die­no­mis ren­gi­niais Sei­me ir ki­to­se Lie­tu­vos vie­to­se pri­si­min­si­me is­to­ri­nes 1991-ųjų aki­mir­kas, par­odžiu­sias Lie­tu­vos gy­ven­to­jų vie­ny­bę ir pa­siau­ko­ja­mą ryž­tą, ir pa­gerb­si­me žu­vu­sių­jų už at­kur­tą vals­ty­bės Ne­prik­lau­so­my­bę at­mi­ni­mą, skel­bia­me Sei­mo In­for­ma­ci­jos ir ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus pra­ne­ši­mą apie pla­nuo­ja­mus ren­gi­nius.

Sausio 10 d., ketvirtadienį, 11 val. bus atverta Laisvės gynėjų dienai skirto nacionalinio piešinių konkurso „Mes užaugome laisvi“ geriausių darbų paroda Seimo II rūmų parodų galerijoje.

Sausio 11 d., penktadienį, 8 val. kiekviename lange uždegant žvakes pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ bus pagerbtas Laisvės gynėjų atminimas.

Sausio 12 d., šeštadienį, 11 val. įvyks iškilminga Laisvės gynėjų rikiuotė Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje (Seimo I r.); 12 val. Laisvės gynėjai susirinks į susitikimą „Budėjimas naktyje“ Kovo 11-osios Akto salėje (Seimo I r.)*; 18 val. Nepriklausomybės aikštėje bus uždegti atminimo laužai**, 18.30 val. įvyks Sąjūdžio valanda.

Atminimo laužai šeštadienį taip pat bus uždegti prie Vilniaus televizijos bokšto (16.30 val.) ir prie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pastato (17 val.). Šv. Jonų bažnyčioje 19 val. įvyks koncertas „In memoriam“***.

Sausio 13 d., sekmadienį, 9 val. bus surengta gėlių padėjimo ceremonija prie Kovo 11-ajai skirto paminklo „Žinia“ Nepriklausomybės aikštėje; 10 val. Kovo 11-osios Akto salėje (Seimo I r.) įvyks iškilmingas Laisvės gynėjų dienos minėjimas ir Laisvės premijos įteikimo ceremonija****; 12 val. Nepriklausomybės aikštėje iškilmingoje ceremonijoje suplevėsuos Valstybės vėliava**; 13 val. bus aukojamos šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje***; 14.30 val. įvyks žuvusiųjų pagerbimo ceremonija Antakalnio kapinėse.

Sausio 12 d. 16–21 val. ir sausio 13 d. 12.30–15 val. Vitražo ir Lietuvos laisvės gynėjų galerijose (Seimo I r.) organizuojamos atvirų durų valandos, per kurias lankytojai galės susipažinti su paroda, skirta 2018 m. Laisvės premija apdovanojamai Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio partizanų grupei – Jonui Abukauskui, Vytautui Balsiui, Jonui Čeponiui, Bronislovui Juospaičiui, Juozui Jakavoniui, Jonui Kadžioniui, Juozui Mociui, ir fotografijų paroda „Šauliai – 1991 m. parlamento gynėjai“, pažiūrėti istorinę vaizdo medžiagą ir menines kompozicijas. Jaunieji Seimo svečiai turės progą dalyvauti piešinių dirbtuvėlėse (tema „Laisva Lietuva“).

Sausio 12 d., šeštadienį, 12 val. bėgimo entuziastai tradiciniu tarptautiniu bėgimu „Gyvybės ir mirties keliu“ nuo Antakalnio kapinių iki Televizijos bokšto pagerbs žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą. Tą pačią dieną 12–17 val. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (3 a. atrijus) vyks neatlygintinos kraujo donorystės akcija, skirta Laisvės gynėjų atminimui.

Sausio 17 d., ketvirtadienį, 12 val. Nepriklausomybės aikštėje įvyks iškilminga karių rikiuotė, skirta 28-osioms Krašto apsaugos savanorių pajėgų įkūrimo metinėms.

Laisvės gynėjų dienos proga atvirų durų valandos (sausio 12 d. 10–18 val., sausio 13 d. 10–17 val.) rengiamos Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje (Aukų g. 2A) ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse (Baltasis dvarelis, Žirmūnų g. 1N).

* tiesioginė transliacija internetu, televizijos programa „Seimas – tiesiogiai“, „YouTube“ paskyroje

** tiesioginė transliacija per LRT televiziją ir Seimo paskyrą „Facebook‘e“

*** tiesioginė transliacija per LRT plius

**** tiesioginė transliacija internetu, televizijos programa „Seimas – tiesiogiai“, Seimo paskyrose „Facebook‘e“ ir „YouTube“ ir per LRT televiziją

Išsami Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginių programa:

.