Mero pavaduotojų – kiek nori taryba
Gru­pė par­la­men­ta­rų siū­lo li­be­ra­li­zuo­ti Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo nuo­sta­tas ir leis­ti pa­čioms sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos ap­sisp­ręs­ti, kiek joms rei­kė­tų rink­ti me­ro pa­va­duo­to­jų, nes šiuo me­tu jų skai­čius yra griež­tai reg­la­men­tuo­tas. Esą tik taip at­si­ras­tų ga­li­my­bės sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos pa­si­nau­do­ti esa­ma įsta­ty­mo nor­ma – nu­sta­ty­ti, kad me­ro pa­va­duo­to­jas sa­vo par­ei­gas ga­li ei­ti vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais.

Keisti Vietos savivaldos įstatymą siūlo socialdarbiečiai Gediminas Kirkilas, Juozas Bernatonis ir Andrius Palionis. Kaip jie teigia siūlymo aiškinamajame rašte, šiuo metu įstatyme nustatyta, kad esant 25 ar mažiau savivaldybės tarybos narių turi būti steigiama tik viena savivaldybės mero pareigybė. Tik esant daugiau savivaldybės tarybos narių gali būti steigiamos iki dviejų, o didžiausiose Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybėse – iki trijų savivaldybės mero pavaduotojų pareigybių. Tuo būdu 48 savivaldybių tarybose leidžiama steigti tik po vieną savivaldybės mero pavaduotojo pareigybę.

Negalint merui paskirstyti pavedimų pavaduotojams, vienintelis mero pavaduotojas gali įgyti nepagrįstai didelę įtaką.

„Įstatymo reikalavimas steigti tik vieną mero pavaduotojo pareigybę gali sudaryti ir sudaro nepagrįstus suvaržymus tiek mero, tiek savivaldybės tarybos narių veikloje. Faktiškai beveik visų savivaldybių tarybų daugumos yra sudaromos koalicinių susitarimų pagrindu“, – aiškina parlamentarai.

Anot jų, jei būtų pritarta jų siūlomoms Vietos savivaldos įstatymo pataisoms, Vilniaus ir Kauno miesto savivaldybės galėtų ir toliau steigti ne daugiau trijų mero pavaduotojo pareigybių, o visos kitos savivaldybės – ne daugiau dviejų. Tokiu būdu susidarytų galimybės pačioms savivaldybių taryboms apsispręsti – mero pavaduotojų skaičių padidinti iki dviejų ar pasilikti vieną.

Kartu būtų sudarytos sąlygos realizuoti Vietos savivaldos įstatyme jau numatytą nuostatą, jog savivaldybės taryba mero siūlymu gali nuspręsti, kad mero pavaduotojas pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais. Mat, kol tokia pareigybė savivaldybėje yra tik viena, turėti mero pavaduotoją pareigas atliekantį visuomeniniais pagrindais, būtų rizikinga tuo atveju, kai meras negali eiti savo pareigų. Be to, negalint merui paskirstyti pavedimų pavaduotojams, vienintelis mero pavaduotojas gali įgyti nepagrįstai didelę įtaką.