LSDP ragina balsuoti už dvigubą pilietybę, ignoruoti referendumą dėl Seimo narių
Opo­zi­ci­nė Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai (LSDP) re­mia ki­tą sa­vait­ga­lį vyk­sian­tį re­fe­ren­du­mą dėl Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo ir ra­gi­na ja­me bal­suo­ti už, tuo me­tu re­fe­ren­du­mą dėl Sei­mo na­rių skai­čiaus ma­ži­ni­mo siū­lo boi­ko­tuo­ti.

Tokie pasiūlymai teikiami partijos suvažiavime šeštadienį priimtose rezoliucijose.

„Nepašalintos sisteminės skurdo priežastys, pajamų nelygybė, socialinė atskirtis – tik dalis priežasčių, kodėl tiek daug mūsų turime išvykusių artimųjų. Lietuvai reikia kiekvieno jos piliečio – Lietuvoje ar svetur, Lietuvai reikia vienybės ir jautrumo, todėl remiame referendumą dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo ir raginame balsuoti už“, – teigiama LSDP rezoliucijoje.

Anot socialdemokratų, Pasaulio lietuvių bendruomenė daugelį metų prašo įteisinti galimybę išsaugoti pilietybę Lietuvoje gimusiems, augusiems, bet dėl įvairių priežasčių po 1990 metų išvykusiems ir kitų šalių pilietybes įgijusiems lietuviams, pilietybės išsaugojimo idėjai pritaria ir vienas šviesiausių Lietuvos intelektualų profesorius Tomas Venclova.

Be to, LSDP teigimu, dauguma Europos Sąjungos valstybių leidžia savo piliečiams išsaugoti pilietybę.

Tuo metu referendumą dėl Seimo narių mažinimo, anot socialdemokratų, valdančioji Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga naudoja politiniams žaidimams ir populistiniams tikslams siekti.

„Atsižvelgiant į referendumo dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo tikslą, argumentaciją ir pasirinktą realizavimo laiką kyla pagrįstų įtarimų, kad tokiu būdu tautos valios išraiška siekiama paveikti prezidento rinkimų rezultatus vieno kandidato naudai, kuris, nepaisant valdomų administracinių resursų praranda tautos pasitikėjimą“, – teigiama rezoliucijoje.

Joje pabrėžiama, kad Lietuvoje 1996 metais jau įvyko referendumas dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo, kuriame žmonės nubalsavo prieš.

Su prezidento rinkimų pirmuoju turi Lietuvoje gegužės 12 dieną vyks du referendumai. Vienu siūloma keisti Konstitucijos 12 straipsnį, išplečiant daugybinės pilietybės institutą, valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos iniciatyva taip pat rengiamas referendumas dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo.

Tam, kad referendumai įvyktų, juose turi dalyvauti ne mažiau kaip pusė visų rinkėjų. Dvigubos pilietybės atveju, kad būtų pakeistas Konstitucijos 12 straipsnis, dar reikia, kad už tai balsuotų daugiau kaip pusė balso teisę turinčių piliečių.

Konstitucijoje įtvirtinta, kad išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis. Ši Konstitucijos nuostata keičiama tik referendumu. Emigravusieji po nepriklausomybės atkūrimo 1990 metų kovo 11 dieną šiuo metu, išskyrus kai kurias išimtis, negali turėti dvigubos pilietybės.

Mažinti Seimo narių skaičių valdantieji siūlo motyvuodami, jog taip siekia įgyvendinti pažadus rinkėjams.

Šiuo metu opozicinė LSDP yra didžiausia šalies politinės partija. Ji turi per 17 tūkst. narių. Parlamente dirba aštuoni partijos atstovai.