LRTK nusprendė blokuoti dviejų televiziją retransliuojančių interneto svetainių prieigą
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) tre­čia­die­nį nu­spren­dė įpa­rei­go­ti in­ter­ne­to pa­slau­gų tie­kė­jus blo­kuo­ti dvie­jų te­le­vi­zi­ją ne­tei­sė­tai re­trans­liuo­jan­čių sve­tai­nių prie­igą.

„LRTK nustatė, kad interneto svetainėse www.edem.tv ir www.internetine-tv.narod.ru televizijos programų platinimo internete paslaugos Lietuvos Respublikos vartotojams yra teikiamos neteisėtai“, – rašoma komisijos pranešime.

Ji teigia, kad šių svetainių valdytojai nepateikė jai oficialaus pranešimo apie planus retransliuoti televizijos programas, nors privalo tai padaryti pagal įstatymus.

Tinklo paslaugų teikėjai komisijos sprendimą privalo įgyvendinti ne vėliau kaip per penkias dienas nuo jo gavimo dienos.

Asmenys, bandantys prisijungti prie minėtų interneto svetainių, bus nukreipti į LRTK informacinį interneto tinklalapį, esantį adresu stop.rtk.lt.