Likviduos sovietmečiu statytą radioaktyvių atliekų saugyklą
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį nu­spren­dė pa­nai­kin­ti Šir­vin­tų ra­jo­ne esan­čią Mai­šia­ga­los ra­dioak­ty­vių­jų at­lie­kų sau­gyk­lą. Tam rei­kės be­veik 16 mln. eu­rų – lė­šų ti­ki­ma­si gau­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų.

Anot Energetikos misterijos, panaikinus beveik 30 metų nebeveikiančią saugyklą, kasmet bus galima sutaupyti apie 140 tūkst. eurų, skiriamų jos priežiūrai, bei panaikinti neišvengiamai didėsiančią radionuklidų sklaidos riziką.

Saugykloje saugomi panaudoti radioaktyvios atliekos iš pramonės įmonių, ligoninių, mokslo įstaigų ir karinių dalinių.

Neišrūšiuotos ir neapdorotos atliekos į saugyklą buvo dedamos 1963–1988 metais. Nuo 1989 metų, ją užkonservavus, atliekos vežamos į Ignalinos atominės elektrinės (IAE) saugyklas.

Planuojama iki 2023 metų atliekas, užterštas konstrukcijas ir gruntą iš Maišiagalos saugyklos išimti ir išvežti į IAE.