Lietuvos žydai prašo „išspręsti“ Generolo Vėtros klausimą
Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nė (LŽB) an­tra­die­nį iš­pla­ti­no vie­šą par­eiš­ki­mą, ku­ria­me pra­šo iš­spręs­ti Jo­no No­rei­kos (Ge­ne­ro­lo Vė­tros) at­mi­ni­mo len­tos pa­ša­li­ni­mo klau­si­mą iki Vals­ty­bi­nės Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­nos 2018 m. rug­sė­jo 23-ąją mi­nė­ji­mo. O rug­sė­jo 18 d. 14 val. įvyks Šiau­lių ge­to ka­li­nių var­dų skai­ty­mai prie Jo­no No­rei­kos pa­mink­li­nės len­tos (Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos Vrub­lebs­kių bib­lio­te­ka, Žy­gi­man­tų g. 1).

LŽB pažymi, kad šiemet švenčiančia su Sąjūdžiu sutampančias bendruomenės atsikūrimo 30-mečio metines, mini Vilniaus geto sunaikinimo 75 metų sukaktį, todėl bendruomenę glumina visuomenėje vis dar kylančios diskusijos dėl Jono Noreikos atminimo įamžinimo.

LŽB teigimu, prieinami duomenys liudija, jog Jonas Noreika ženkliai ir tiesiogiai prisidėjo prie Holokausto vykdymo politikos Lietuvoje – esą yra išlikę J. Noreikos su žydų izoliavimu pasirašyti dokumentai:

„1941 metais, rugpjūčio 22 pasirodė J. Noreikos pasirašytas raštas „Visiems Šiaulių apskrities valsčių viršaičiams ir antraeilių miestų burmistrams“. Jis skelbė, kad Šiaulių apygardos komisaras įsakė žydus, pusiau žydus iškelti iš valsčių bei miestelių ir apgyvendinti juos viename rajone – gete. \

Buvo nurodyta, kad visų valsčių, antraeilių miestų ir miestelių žydai nuo rugpjūčio 25 iki 29 turi būti perkelti į Žagarės miestą. <…> Palikto žydų turto sąrašai turėjo būti pristatyti apskrities viršininkui. Apie įsakymo vykdymą valsčių viršaičiai ir burmistrai turėjo informuoti viršininką iki rugpjūčio 29. (LCVA, f R-1099, ap.1, b1,l 156)“

„J. Noreika tvarkė ir su žydu turtu susijusius reikalus. 1941 m. rugsėjo 10 pasirodė jo raštas „Nurodymai likviduoti žydų ir pabėgusių komunistų kilnojamąjį turtą“, kuris buvo skirtas viršaičiams ir antraeilių miestų burmistrams. Nurodymai skelbė, kad viena dalis turto (labai geri baldai, medžiagų ritiniai, nevartoti baltiniai) turi būti saugoma iki atskiro parėdymo“.

Dalį turto buvo numatyta skirti mokykloms, valsčiams, paštams, prieglaudoms, ligoninėms, kitoms įstaigoms. Buvo numatyta, kad dalį turto reikia išdalinti nuo karo nukentėjusiems asmenims ir parduoti jį iš varžytinių. Žemės ūkio gyvas ir negyvas inventorius turėjo būti išnuomotas laikiniems nuomininkams. Pinigai, gauti už parduotą turtą, turėjo būti pristatyti į apskrities valdybos kasą.

(LCVA, f. R-1099, ap. 1, b. 1, l 239). Žagarės miesto burmistras 1941 gruodžio 3 informavo Šiaulių apskrities viršininką, kaip buvo tvarkomi reikalai, susiję su vietos žydų turtu (LCVA, f. R-1099, ap. 1, b. 136–137)“.

Įvertinus turimą informaciją, darytinos išvados dėl Jono Noreikos kolaboravimo su nacių valdžia bei prisidėjimo prie Lietuvos žydų persekiojimo, todėl šis asmuo vienareikšmiškai negali būti pristatomas kaip Lietuvai nusipelnęs asmuo.“

„Vertiname valstybingumo šimtmetį švenčiančią Lietuvos visuomenę kaip pakankamai brandžią ir gebančią priimti istorinius faktus visa apimtimi, o Valstybę – pajėgią prisiimti atsakomybę už viešai rodomą nepagarbą istoriniam teisingumui“, – sakoma LŽB pareiškime.

Neseniai autoritetingas JAV dienraštis „The New York Times“ priminė Lietuvai apie Generolo Vėtros dilemą. J.Noreikos atminimo įamžinimo klausimą leidinys pavadino testu visai Lietuvai.

Pasak lrt.lt, Seimo Valstybinės istorinės atminties komisijos pirmininkas istorikas Arūnas Gumuliauskas Generolo Vėtros klausimu remiasi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) 2017 m. pažyma, kurioje teigiama, „kad vokiečių okupacijos laikotarpiu J. Noreika nėra dalyvavęs žydų masinėse naikinimo operacijose Telšių ir Šiaulių apskrityse. Tačiau okupacinei nacių valdžiai jį, kaip ir kitus lietuvių civilinės administracijos pareigūnus, pavyko įtraukti į su žydų izoliavimu susijusių reikalų tvarkymą.“

Tačiau A.Gumuliauskas neatsakė į lrt.lt klausimą, ar P.Noreika turėtų būti pagerbtas atminimo lentele.

Lrt.lt taip pat kalbinta LGGRTC vadovė Birutė Burauskaitė irgi teigia, kad J. Noreika nebuvo uolus nacių įsakymų vykdytojas – jis buvo išsiųstas į Štuthofo lagerį, o ir „sovietinių tyrinėtojų byloje jam irgi nėra inkriminuojama žudynės, bet kad jis bendradarbiavo būdamas Šiaulių apskrities viršininku, yra tokių duomenų.“