Lietuvoje vėl skambės nužudytų žydų vardai
Mi­nint Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do at­mi­ni­mo die­ną, rug­sė­jo 23 d. įvai­rio­se Lie­tu­vos vie­to­vė­se bus skai­to­mi Ho­lo­kaus­to au­kų var­dai. An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais nu­žu­dy­ta per 90 proc. mū­sų ša­ly­je gy­ve­nu­sių žy­dų. Pi­lie­ti­nė ini­cia­ty­va VAR­DAI kvie­čia pri­si­min­ti žiau­riai nu­žu­dy­tus Lie­tu­vos žmo­nes bal­su iš­ta­riant jų var­dus ir pa­var­des.

VARDŲ skaitymai viešose Lietuvos miestų ir miestelių vietose vyksta jau aštuonerius metus. Dalyvavusieji renginiuose, sako, kad būtent toks Holokausto aukų prisiminimas padeda labai asmeniškai pajusti tragedijos mastą.

„Kai savo balsu skaitai vardus, pavardes ir profesijas tų žmonių, kurie čia gyveno, nebegali apsimesti, kad jų nebuvo, nebegali apsimesti, kad tas žmogus negyveno, ir statistika pradeda reikšti ne tik skaičius. Taip atsiranda drąsos atviriau žiūrėti į istoriją“, – sako Milda Jakulytė-Vasil

Lietuvos gyventojai taip pat kviečiami aplankyti arčiausiai esančias žydų žudynių vietas.

Lietuvos žydų genocido diena minima rugsėjo 23 d. Tą dieną 1943 m. buvo likviduotas Vilniaus getas.

Jeigu ir Jūs šiais metais norėtumėte surengti VARDŲ skaitymus savo bendruomenėje, galite kreiptis pranešimo pabaigoje nurodytais kontaktais. O taip pat daugiau informacijos apie skaitymus ir tai, kaip juos suorganizuoti, rasite čia.

Holokausto minėjimo renginių ciklas vyksta savanorių pastangomis. Renginiai neturi vieno organizatoriaus, tai gausaus būrio iniciatyva, koordinuojama „Facebook“ socialiniame tinkle.

Daugiau informacijos: https://vardu.wordpress.com/, „Facebook“ puslapyje VARDAI.