Lietuvoje rinks informaciją apie žydų paveldą
Spa­lio 15–17 die­no­mis Lie­tu­vo­je lan­ky­sis Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nės Asamb­lė­jos (ET­PA) Kul­tū­ros, moks­lo, švie­ti­mo ir ži­niask­lai­dos ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas Rap­hael Com­te ir jo va­do­vau­ja­ma de­le­ga­ci­ja.

Šveicarijos parlamento narys R. Komtas Lietuvoje rinks informaciją ETPA rengiamai rezoliucijai apie išlikusį žydų paveldą Europoje, rašoma pranešime spaudai.

ETPA delegacija planuoja aplankyti Lietuvoje išlikusius žydų paveldo objektus, Panerių memorialą, susitikti su Seimo delegacijos ETPA nariais, valstybės institucijų atstovais.