Lietuva teikia kandidatūras į ES Bendrojo Teismo teisėjus
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pa­tei­kė Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jo Ge­di­mi­no Me­so­nio ir Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­ko Rim­vy­do Nor­kaus kan­di­da­tū­ras į Eu­ro­pos Są­jun­gos Bend­ro­jo Teis­mo tei­sė­jus.

Anksčiau šioms kandidatūroms pritarė prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Seimas.

R. Norkus šiuo metu yra Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, jis pareigas eina nuo 2014 metų. Šių metų gruodį baigiasi jo penkerių metų kadencija. G. Mesonis nuo 2011-ųjų eina Konstitucinio Teismo teisėjo pareigas. Jo kadencija Konstituciniame Teisme baigsis 2020-aisiais.

Šių teisininkų kadencija ES Bendrajame Teisme prasidėtų rugsėjo pirmąją, todėl reikės ir naujo Konstitucinio Teismo teisėjo, ir Aukščiausiojo Teismo pirmininko.

Jų kandidatūroms dar turės pritarti specialus įgaliotas komitetas Liuksemburge.

Europos Sąjungos Bendrąjį Teismą sudaro mažiausiai po vieną teisėją iš kiekvienos valstybės narės, teisėjai skiriami šešerių metų kadencijai. Kandidatus iš kiekvienos valstybės dar turi patikrinti įgaliotas komitetas.

2019 metų rugpjūčio 31 dieną baigiasi teisėjų iš Lietuvos Egidijaus Bieliūno ir Virgilijaus Valančiaus kadencijos.