Lietuva Maroke patvirtins JT migracijos paktą
Lie­tu­vos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas pir­ma­die­nį da­ly­vaus tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je Ma­ro­ke, kur bus pa­tvir­tin­tas daug dis­ku­si­jų ke­lian­tis su­si­ta­ri­mas dėl mig­ra­ci­jos srau­tų val­dy­mo.

Jungtinių Tautų dokumente išdėstyti tikslai dėl legalios migracijos ir geresnio migracijos srautų tvarkymo, pasaulyje sparčiai didėjant migruojančių žmonių.

Pakto rėmėjai pabrėžia, kad tai nėra teisiškai įpareigojantis dokumentas, bet skatina bendradarbiavimą ir gali padėti šalims geriau suvaldyti migracijos srautus.

Kritikai teigia, kad Visuotinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos riboja valstybių suverenitetą ir galimybes vykdyti savarankišką sienų apsaugą bei užsienio politiką.

Paktu siekiama apsaugoti migrantų žmogaus teises, bet juo nėra įtvirtinama teisė migruoti. Dokumente numatomas tikslas, kad migrantų sulaikymas būtų tik kraštutinė priemonė, o migrantai būtų aprūpinami būtiniausiomis reikmėmis.

Lietuvos kaimynės Lenkija ir Latvija nusprendė prie šio pakto neprisidėti. Jį taip pat kritikuoja Jungtinės Valstijos. Didesnė dalis Europos šalių, įskaitant Vokietiją ir Prancūziją, paktui pritaria.

Dėl dokumento gruodžio 19 dieną dar vyks balsavimas Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje.

Jungtinių Tautų duomenimis, šiuo metu pasaulyje migruoja daugiau kaip 250 milijonų žmonių. Ekspertai perspėja, kad klimato pokyčiai ateityje gali paskatinti didžiules migracijos bangas.