Liberalų sąjūdis iš naujo įsteigė Vilniaus skyrių
Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai, iš par­ti­jos pa­si­trau­kus bu­vu­siems Vil­niaus mies­to sky­riaus ly­de­riams, šeš­ta­die­nį įstei­gė nau­ją sos­ti­nės sky­rių. Jo pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Vy­tau­tas Ta­mo­šiū­nas, pra­ne­šė sky­riaus stei­gia­ma­ja­me su­si­rin­ki­me da­ly­va­vęs par­la­men­ta­ras Arū­nas Ge­lū­nas.

„Optimizmo yra, susirinko žmonės, kurie mato ateitį sostinės skyriaus, nusiteikę aktyviai veikti, kalbinti naujus žmones, palikti blogus dalykus už nugaros, nesikapstyti byloje, kurios daugelis nesuvokia kaip savo dalies. Siekis yra susikoncentruoti į veiklą, turinį ir pozityvumą“, – BNS sakė A.Gelūnas.

Pasak jo, steigiamajame susirinkime dalyvavo maždaug 100 žmonių, iš kurių apie 70 yra naujojo skyriaus nariai.

A. Gelūno teigimu, Vilniaus skyriaus pirmininku išrinktas V. Tamošiūnas yra gerai žinomas partijos kolegoms kaip aktyvus ir energingas narys.

„Tai pakankamai jaunas žmogus, kuris įkvepia pasitikėjimo žmonėms, kurie tiki, kad ne komitetų, o partijos formatu galima mobilizuotis ir pasiekti naujų tikslų“, – tvirtino A. Gelūnas.

Reorganizuoti Liberalų sąjūdžio Vilniaus skyrių nusprendė partijos valdyba, skyrių palikus jos pirmininkei Aušrinei Armonaitei bei Vilniaus merui Remigijui Šimašiui, kitiems jų šalininkams.

Šie politikai nusprendė kitų metų savivaldos ir merų rinkimuose dalyvauti ne su partijos, o su komiteto sąrašu.

Liberalų sąjūdžio valdyba spalį nurodė šį sprendimą persvarstyti, tačiau skyrius partijos valiai nepakluso. Netrukus R. Šimašius ir A. Armonaitė išstojo iš partijos.