Laura Matjošaitytė: galutinį žodį dėl referendumo gali tarti Konstitucinis Teismas
Or­ga­ni­zuo­jant re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės iš­plė­ti­mo bū­tų tiks­lin­ga kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą (KT) iš­aiš­ki­ni­mo, ar bal­sa­vi­mas su dvie­jų sa­vai­čių per­trau­ka ne­prieš­ta­rau­ja pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ty­mui, ma­no Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kė Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė.

„Aš palaikyčiau idėją kreiptis į Konstitucinį Teismą, kad jis tartų savo galutinį žodį ir sudėliotų taškus. Nes dabar turime situaciją, kai yra įvairių interpretacijų: vieni sako, kad gali prieštarauti (Konstitucijai – BNS), kiti sako, kad negali prieštarauti, tačiau tų patvirtintų faktų neturime“, – penktadienį po susitikimo su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu sakė VRK vadovė.

Anot jos, politinį sprendimą dėl referendumo organizavimo turi priimti Seimas, VRK jį siektų vykdyti preciziškai, vengiant nesklandumų ir kuo mažiau skundų.

2019 metais Lietuvoje vyks savivaldybių tarybų, tiesioginiai merų, prezidento bei Europos Parlamento rinkimai.

Drauge su prezidento rinkimais norima surengti referendumą dėl dvigubos pilietybės instituto išplėtimo. Darbo grupė, rengianti pasiūlymus dėl pasirengimo referendumui, siūlo jį organizuoti dvi dienas su dviejų savaičių pertrauka – per pirmąjį prezidento rinkimų turą ir per antrąjį.

VRK anksčiau yra kėlusi klausimą, kur reikės dėti pirmos balsavimo dienos biuletenius, kas juos privalės saugoti ir pan. Tuo metu konstitucinės teisės specialistai abejoja, ar toks referendumas nepažeis Konstitucijos normų dėl piliečių lygiateisiškumo, referendumo nepertraukiamumo ir pan.