LAT teisėjas Egidijus Laužikas paleistas į laisvę
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas an­tra­die­nį nu­spren­dė pa­leis­ti į lais­vę ky­ši­nin­ka­vi­mo by­lo­je įta­ria­mą Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ją Egi­di­jų Lau­ži­ką.

Teismas nusprendė panaikinti jam skirtą suėmimą, BNS teismo atstovė spaudai Lina Nemeikaitė.