Kūno kultūros ir sporto departamento neliks nuo spalio
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pri­ta­rė Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to lik­vi­da­vi­mui nuo šių me­tų spa­lio. „Tai yra toks mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­nis spren­di­mas“, – po­sė­dy­je sa­kė švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to vi­ce­mi­nis­trė Kor­ne­li­ja Ties­ne­sy­tė.

Iki likvidavimo Kūno kultūros ir sporto departamentas vykdys jam pavestas funkcijas susijusias su valstybės stipendijų sportininkams, valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimu ir mokėjimu.

Po likvidavimo funkcijas vykdys Švietimo ministerija ir Lietuvos olimpinis sporto centras.

Ministrų kabinetas taip pat nusprendė iš 33 Kūno kultūros ir sporto departamento pareigybių 15 perduoti Švietimo ministerijai, taip siekiant užtikrinti su sporto politikos formavimo ir įgyvendinimo funkcijų vykdymą.

Ministerijos duomenimis, departamento darbuotojų išeitinėms išmokoms reikės apie 200 tūkst. eurų, o dėl pareigybių sumažinimo vien kitąmet bus sutaupyta apie 240 tūkst. eurų.

Pastatą, kuriuo šiuo metu naudojasi departamentas, numatoma perduoti administruoti Lietuvos olimpiniam sporto centrui. Šiuo metu didžiąja dalimi šio pastato patalpų naudojasi sporto šakų federacijos, kurios ir toliau naudotųsi šiomis patalpomis. Atnaujinus Lengvosios atletikos maniežą, į patalpas persikeltų šį maniežą administruojantys darbuotojai.

Pagal įsigaliojusius įstatymus, Švietimo ministerija sporto politiką formuoja nuo 2019 metų.