Kultūros ministrui – aukštas Lenkijos valstybinis apdovanojimas
Kul­tū­ros mi­nis­trui Min­dau­gui Kviet­kaus­kui Pa­cų rū­muo­se Vil­niu­je, Len­ki­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­je, įteik­tas or­di­no „Už nuo­pel­nus Len­ki­jos Res­pub­li­kai“ Ka­va­lie­riaus kry­žius. Len­ki­jos Pre­zi­den­tas Andr­ze­jus Du­da aukš­tą vals­ty­bi­nį ap­do­va­no­ji­mą Min­dau­gui Kviet­kaus­kui pa­sky­rė „už iš­skir­ti­nius nuo­pel­nus plė­to­jant len­kų ir lie­tu­vių kul­tū­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, len­kų kul­tū­ros ir li­te­ra­tū­ros, ypač Czes­ła­wo Mi­łos­zo ir Wis­ła­wos Szym­bors­kos as­me­ny­bių ir kū­ry­bos, sklai­dą“.

„Priimu šį apdovanojimą su dideliu džiaugsmu. Dar studijų metais man teko pažinti labai turtingą ir intelektualų polonistikos pasaulį studijuojant Varšuvos ir Krokuvos universitetuose, susipažinti su ypatingomis Lenkijos kultūros asmenybėmis, – sakė kultūros ministras. – Šiandienis įvertinimas mane įpareigoja tęsti darbus vardan demokratinių ir kultūrinių vertybių, kurios vienija mūsų tautas, vardan politinio solidarumo ir abipusės pagarbos“.

Antradienio vakarą už nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių kultūros, mokslo ir žiniasklaidos bendradarbiavimą, veiklą Lietuvos lenkų bendruomenės labui Lenkijos valstybiniai apdovanojimai įteikti keliolikai Lietuvos piliečių, rašoma ministerijos pranešime spaudai.

Ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Komandoro kryžiumi su žvaigžde po mirties apdovanotas iškilus lituanistas ir polonistas, lenkų ir lietuvių kultūrinių ryšių tyrinėtojas, literatūros kritikas, pedagogas, vienas iš Vilniaus universiteto Polonistikos centro įkūrėjų prof. Algis Kalėda (1952–2017).

Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Komandoro kryžiumi už išskirtinius nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių kultūrinį bendradarbiavimą, lenkų kultūros sklaidą organizuojant keliasdešimt parodų, skirtų Lenkijos menui, istorijai ir kultūrai.

Už lenkų kultūros sklaidą organizuojant Lenkijos kūrėjų ir šiuolaikinio lenkų meno parodas bei projektus ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Kavalieriaus kryžiais apdovanoti Nacionalinės dailės galerijos direktorė Lolita Jablonskienė ir Šiuolaikinio meno centro direktorius Kęstutis Kuizinas. Toks pat apdovanojimas įteiktas Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktoriui Markui Zingeriui, pažymint jo indėlį į išmintingą tarpkultūrinį dialogą, lenkų, žydų ir lietuvių santykių plėtrą.

Lenkijos valstybiniais padovanojimais taip pat pagerbti Samuelio Bako muziejaus direktorė Ieva Šadzevičienė, Kauno galerijos „Meno parkas“ direktorius Arvydas Žalpys, lenkų literatūros vertėjai Irena Aleksaitė, Kazys Uscila, Vyturys Jarutis, laikraščio „Kurier Wileński“ vyriausiasis redaktorius Robertas Mickiewiczius, žurnalistas Janas Wierbelis. Tarp apdovanotųjų – ir Vilniaus dailės akademijos dėstytoja Raminta Jurėnaitė, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas politologas Andrzejus Pukszto, pedagogas Vytautas Toleikis, fotografijos festivalio „Kaunas Photo“ direktorius Mindaugas Kavaliauskas, gydytoja, Lietuvos lenkų medikų draugijos narė Krystyna Rotkiewicz, visuomenininkė Jadwiga Pietkiewicz.

Apdovanojimų iškilmes surengė Lenkijos Respublikos ambasadorė Lietuvoje Urszula Doroszewska ir Lenkijos instituto Vilniuje direktorius Marcinas Łapczyńskis, juos teikė Lenkijos Respublikos Prezidento kanceliarijos atstovas Wojciechas Kolarskis.