Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson pažeidė įstatymą
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) vien­bal­siai nu­spren­dė, kad kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus lai­ku ir tin­ka­mai dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus.

Tiriant nustatyta, jog duomenis apie bendrovėje „Ericsson AK B“ turimas akcijas ir Švedijoje su banku „Swedbank“ AB sudarytą kapitalo draudimo sutartį dėl investicijų (Kapitalforsakring) L.Ruokytė-Jonsson privačių interesų deklaracijoje nurodė šių metų rugsėjį, kai VTEK pradėjo tyrimą. VTEK duomenimis, bendrovės „Ericsson AK B“ akcininke L. Ruokytė-Jonsson tapo 2001 m., o sandorį su banku sudarė 1998 m. Šie duomenys tebėra aktualūs, kadangi ministrė vis dar yra „Ericsson AK B“ akcininkė, o Švedijos „Swedbank AB“ vis dar teikia jai su investicijų valdymu susijusias paslaugas. Taigi tapusi ministre, šiuos duomenis L. Ruokytė-Jonsson privalėjo nurodyti savo privačių interesų deklaracijoje, rašoma pranešime spaudai.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO) bei Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) savo rekomendacijose pažymi, kad privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. VTEK nuomone, duomenų apie deklaruotinus politikų sandorius bei ryšius viešinimas yra konstituciškai pagrįstas visuomenės viešasis interesas.

Privačių interesų deklaravimas skiriasi nuo turto ar pajamų deklaravimo keliais aspektais. Pirmiausia, skiriasi tikslai: turto deklaracija pildoma siekiant apskaičiuoti asmens turimo turto vertę ir vykdyti neteisėto praturtėjimo kontrolę, o privačių interesų deklaracija pildoma siekiant išvengti interesų konfliktų viešajame sektoriuje ir užtikrinti viešųjų interesų pirmenybę. Atitinkamai, šių deklaracijų teikimą reglamentuoja skirtingi teisės aktai – Interesų derinimo įstatymas ir Gyventojų turto deklaravimo įstatymas. Taip pat skirtinga Valstybinei mokesčių inspekcijai ir VTEK deklaruojamų duomenų viešinimo apimtis bei tvarka: pavyzdžiui, deklaruojant turtą, visuomenei neatskleidžiama kita sandorio šalis. Be to, skiriasi deklaracijų teikimo terminai: turto deklaravimas yra metinis, o privačių interesų deklaravimas – tęstinis procesas.

Teikti privačių interesų deklaraciją privalu pradėjus eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, o po to – kaskart atsiradus naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeitus jau deklaruotiesiems. Deklaruoti reikia ne tik per pastaruosius metus sudarytus, bet ir visus galiojančius – nepriklausomai, prieš kiek metų jie buvo sudaryti – 3 tūkstančių eurų sumą viršijančius sandorius, taip pat saistančius ryšius su juridiniais asmenimis bei kitą įstatyme įvardytą informaciją.