Kremliui reikia triukšmo
Ru­si­jos spren­di­mas kel­ti by­lą Sau­sio 13-osios by­lą nag­ri­nė­jan­tiems Lie­tu­vos tei­sė­jams ir pro­ku­ro­rams yra par­odo­ma­sis žings­nis, pir­miau­sia tai­ky­tas Ru­si­jos au­di­to­ri­jai. Po­li­to­lo­go Vy­čio Jur­ko­nio tei­gi­mu, to­kiu bū­du sten­gia­ma­si įti­kin­ti, kad šis Mask­vos žings­nis yra ly­gia­ver­tis Lie­tu­vo­je vyks­tan­čių pro­ce­sų at­spin­dys.

Pasak Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojo V. Jurkonio, toks Rusijos sprendimas dar kartą patvirtina agresyvią Kremliaus poziciją istorinės atminties klausimais.

Nes kuo mažiau triukšmo apie tokį Kremliaus sprendimą, tuo mažesnę auditoriją tai pasieks.

Vienas tokios pozicijos pasireiškimų taip pat buvo atsisakymas ekspedicijai „Misijai Sibiras“ išduoti Rusijos vizas. „Tai nėra gera žinia nei Lietuvai, nei regionui, nei patiems rusams. Dėl to, kad iš principo dabartinė Rusijos valdžia akivaizdžiai tolsta nuo europietiškos linijos, visų tarptautinių standartų atvirai kalbėtis apie nusikaltimus, kurie vyko tiek pokario laikotarpiu, tiek lūžiniu Sovietų sąjungos byrėjimo metu“, – LŽ sakė politologas.

Jo akimis, Maskvos užmojų kelti bylą mūsų teisėjams ir prokurorams Lietuva neturėtų per daug dramatizuoti, o toliau kryptingai tęsti teisinės valstybės principus atitinkančią veiklą. „Tiesiog pakaktų atkreipti į tai dėmesį, fiksuoti teisinį ir politinį vertinimą ir per daug to neeskaluoti“, – sakė V. Jurkonis. Nes kuo mažiau triukšmo apie tokį Kremliaus sprendimą, tuo mažesnę auditoriją tai pasieks. „Iš tiesų Kremlius jokio rezultato ir nenori, tik daug triukšmo šiuo klausimu. Kaip žinoma, ypač dabartiniame informaciniame lauke labai sudėtinga atsispirti ar atsakyti remiantis vien tik faktais. Mūsų suinteresuotumas būtų, kad tokio pobūdžio provokacijos būtų lokalizuotos ir nepasiektų didesnio masto“, – sakė V. Jurkonis.