Krašto apsaugos ministras palaiko savanorių teisę būti išrinktiems
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis tei­gia, jog ka­rių sa­va­no­rių tei­sė bū­ti iš­rink­tiems yra ne tar­ny­bos ka­riuo­me­nė­je, o pi­lie­čio tei­sių rea­li­za­vi­mo klau­si­mas. Tai jis par­eiš­kė šian­dien vy­ku­sia­me Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to po­sė­dy­je, ku­ria­me bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma dėl Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių tar­ny­bos (KASP)  tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo to­bu­li­ni­mo po­rei­kio. 

Pagal dabartinį teisinį reglamentavimą, kariai savanoriai gali dalyvauti rinkimuose, tačiau juos išrinkus turėtų apsispręsti ar lieka savanorių tarnyboje, ar tampa savivaldybių tarybų nariais, rašoma Krašto apsaugos ministerijos pranešime spaudai. „Klausimas, ar ir kiek yra proporcingas draudimas būti išrinktiems būtent KASP kariams, kurie, būdami KASP kariais, turi dar ir civilį gyvenimą, yra pagrįstas. Mano nuomone, kylant klausimams dėl teisinių kolizijų tarp konstitucinės teisės ir pareigos ginti valstybę ir teisės dalyvauti rinkimuose bei būti išrinktam, šiandien geriausiai į tai atsakytų Konstitucinis teismas“, – sakė ministras, siūlydamas kreiptis į Konstitucinį teismą išaiškinimo.

R. Karoblis taip pat pabrėžė, jog negali būti interpretacijų dėl kario savanorio tarnybos statuso. „Krašto apsaugos savanoriškosios pajėgos yra integrali sausumos pajėgų dalis. KASP yra keliamos labai konkrečios užduotys valstybės gynyboje tiek karo, tiek taikos metu, atitinkamai investuojama į KASP karių karinį rengimą, aprūpinimą bei infrastruktūrą, tad karys savanoris yra tikrosios karo tarnybos karys. Todėl prireikus, karys savanoris privalo atlikti savo, kaip kario, pareigą, nepaisant jo užsiėmimo civiliniame gyvenime“, – sakė ministras.