Korupcijos mažinimo klausimais konsultuos Ukrainos valdžios atstovus
Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vi­ta­li­jus Gai­lius, ko­mi­si­jos na­riai Ri­man­tas Jo­nas Da­gys ir Jur­gis Raz­ma rug­sė­jo 25–27 die­no­mis Ki­je­ve (Ukrai­nos Res­pub­li­ka) da­ly­vaus su­si­ti­ki­muo­se su Ukrai­nos val­džios at­sto­vais ir teiks pa­gal­bą dėl Ukrai­no­je pla­nuo­ja­mų steig­ti an­ti­ko­rup­ci­nių ins­ti­tu­ci­jų, įsta­ty­mų pro­jek­tų ren­gi­mo ir par­la­men­ti­nės kon­tro­lės veiks­mų.

Komandiruotėn Seimo nariai vyksta Tarptautinio respublikonų instituto kvietimu, kuris vykdo bendras programas su demokratinių politinių partijų ir organizacijų atstovais Moldovoje, Sakartvele, Baltarusijoje ir Ukrainoje. Lietuvos atstovai kviečiami perduoti mūsų šalies demokratinių reformų ir euroatlantinės integracijos patirtį, rašoma pranešime spaudai.

Vizito metu numatyti susitikimai su Ukrainos Aukščiausiosios Rados, Teisingumo ministerijos bei Nacionalinio Antikorupcijos biuro atstovais.

Parlamentarai vizito metu dalinsis Lietuvos patirtimi šiomis temomis: institucijų kovojančių su antikorupcija nepriklausomumo užtikrinimas, teisėsaugos institucijų ir žiniasklaidos santykiai, nepasitikėjimo institucijomis mažinimas ir priemonės, kovos su korupcija strategijos, įstatymų projektų kovos su korupcija ekspertizė, pasiklausymo ypatumai ir reguliavimas kovoje su korupcija, kovos su korupcija žvalgyba, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos funkcijos ir veikla, parlamentinė kontrolė.