Konstitucinis Teismas uždraudė rengti referendumą dvi dienas su pertrauka
Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas penk­ta­die­nį pa­skel­bė, kad re­fe­ren­du­mas dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ne­ga­li bū­ti ren­gia­mas dvi die­nas su dvie­jų sa­vai­čių per­trau­ka. Teis­mas iš­aiš­ki­no, kad re­fe­ren­du­mas ga­li vyk­ti tik vie­ną die­ną.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas sakė, kad referendumams turi būti taikomi tokie pat principai, kaip ir rinkimams, o jie vyksta vieną dieną – sekmadienį.

„Įstatymų leidėjas (...) skelbiant referendumą gali nustatyti tik vieną jo dieną“, – sakė D. Žalimas

Seimas referendumą planavo surengti gegužės 12 ir 26 dienomis, kartu su pirmuoju ir antruoju prezidento rinkimų turais.

Referendume piliečių ketinama klausti, ar jie sutinka leisti dvigubą pilietybę asmenims, išvykusiems į šalis, atitinkančias „euroatlantinės integracijos kriterijus“.

Konkrečios šalys būtų nustatytos įstatymu.

Šiuo metu dviguba pilietybė nėra leidžiama emigrantams, Lietuvą palikusiems po nepriklausomybės atkūrimo ir įgijusiems kitos šalies pilietybę.

2003 metų gegužę referendumas dėl Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą vyko dvi dienas iš eilės.