Konservatoriaus žodis buvo išgirstas
Sei­mo opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma džiau­gia­si, kad Vy­riau­sy­bė at­siž­vel­gė į opo­zi­ci­jos siū­ly­mą ir at­šau­kė ne­pag­rįs­tą sa­vo re­ko­men­da­ci­ją vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus dėl eks­per­tų de­le­ga­vi­mo kreip­tis į Vy­riau­sy­bę.

J. Razma prieš kelias savaites kreipėsi į ministrą pirmininką Saulių Skvernelį siūlydamas atšaukti abejotiną buvusios Vyriausybės kanclerės Mildos Dargužaitės premjero vardu išplatintą pavedimą, kuriame vyriausybinėms įstaigoms buvo nurodyta viešiesiems pirkimams reikalingus ekspertus pasitelkti kreipiantis į Vyriausybę.

Klausimas dėl politinio pasitikėjimo pareigūnų dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose kilo naujienų žiniasklaidai pranešus, kad premjeras dažnai susitinka su viešųjų ryšių konsultantu Dariumi Gudeliu, o jo įmonių „VIP Viešosios informacijos partneriai“ ir „MIG marketingo idėjų generatorius“ bendra pernai viešajame sektoriuje laimėtų sutarčių vertė siekė daugiau nei 2,5 mln. eurų.

Stambiausią valstybės užsakymą pernai D. Gudelio verslas gavo iš Nacionalinės mokėjimų agentūros. 2018-ųjų vasarą šios agentūros viešųjų pirkimų ekspertu tapo premjero patarėjas Tomas Beržinskas.

Seimo nariui J. Razmai atsiųstame atsakyme Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis ministerijoms, vykdančioms viešuosius pirkimus, nurodo vadovautis ne M. Dargužaitės nustatyta, o perkančiosios organizacijos patvirtinta tvarka.