Konservatoriams parūpo senos Sauliaus Skvernelio nuobaudos
Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė frak­ci­jos var­du krei­pė­si į prem­je­rą Sau­lių Skver­ne­lį bei vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą Ei­mu­tį Mi­siū­ną, pra­šy­da­ma pa­teik­ti iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą, ku­ris bu­vo at­lie­ka­mas S. Skver­ne­liui 1999 me­tais bū­nant Tra­kų ke­lių po­li­ci­jos vir­ši­nin­ku ir pa­skir­tas tar­ny­bi­nes nuo­bau­das.

„Visuomenė turi teisę žinoti apie ministro pirmininko, kandidato į Lietuvos prezidentus biografijos faktus, taip pat ir apie minėto tarnybinio patikrinimo bei nuobaudos skyrimo priežastis ir kodėl bausmė vėliau buvo sušvelninta. Vilkinamas informacijos teikimas sukuria prielaidas manyti, kad gali būti bandoma nuslėpti reikšmingų faktų“, – pažymėjo R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Krepdamasi į S. Skvernelį konservatorė priminė, kad jis pats savo socialinių tinklų paskyroje paviešino, kad 1999 metais būdamas Trakų kelių policijos viršininku gavo tarnybinę nuobaudą, už kurią buvo skirtas griežtas papeikimas, kuris vėliau buvo pakeistas į švelnesnę nuobaudą. Tačiau, pasak R. Morkūnaitės-Mikulėnienės, viešojoje erdvėje pasirodė informacija, iš kurios matyti, kad nei S. Skvernelis, nei tarnybinę bylą turinti Vidaus reikalų ministerija neketina pateikti visuomenei duomenų apie tarnybinį tyrimą dėl padaryto tarnybinio nusižengimo. „Tai kelia papildomą klausimą, kodėl vengiama visuomenei pateikti šią reikšmingą informaciją“, – teigė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovė, atkreipusi dėmesį, kad premjeras yra valstybės politikas ir viešas asmuo, be to, šiuo metu kandidatuoja į prezidento postą. Todėl, jos teigimu, informacija apie S. Skvernelio profesinę veiklą, kuri savo ruožtu buvo susijusi su viešųjų funkcijų atlikimu, „negali būti laikoma privataus asmens duomenimis ar informacija apie privataus asmens gyvenimo aplinkybes ar asmenines savybes“.