Konservatoriai ragina skelbti moratoriumą mokesčių reformai
Opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­ga– Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) ra­gi­na skelb­ti šių me­tų bir­že­lį pa­tvir­tin­tos mo­kes­čių re­for­mos mo­ra­to­riu­mą, o at­si­lais­vi­nu­sias lė­šas skir­ti struk­tū­ri­nėms vie­šo­jo sek­to­riaus re­for­moms, taip pat pe­da­go­gų, me­di­kų bei kul­tū­ros dar­buo­to­jų il­ga­lai­kei at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo prog­ra­mai fi­nan­suo­ti.

TS-LKD tarybos posėdyje šeštadienį priimtoje rezoliucijoje dėl 2019 metų biudžeto projekto pabrėžiama, kad nepavykus pasiekti mokesčių reformos moratoriumo, partijos frakcija Seime įpareigojama nepalaikyti Vyriausybės pateikto kitų metų biudžeto projekto.

„Mūsų siūlymas yra stabdyti mokesčių reformą, atšaukti priimtus įstatymus arba paskelbti jų įsigaliojimo moratoriumą. (...) Reikia susėsti rimtai diskusijai, kartu ieškoti sprendimų, kurios valstybės sritys pirmiausiai reikalauja dėmesio“, – tarybos posėdyje sakė konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis.

Jis pateikė krašto gynybos finansavimo pavyzdį, kai dėl to sutelktos visų parlamentinių partijų pajėgos bendram susitarimui.

„Mes turime išreikšti suvienytą Lietuvos poziciją. Kai kalbame apie kitų metų biudžetą, nieko panašaus nėra. Tai yra vieno premjero, vienos Vyriausybės sprendimas“, – tvirtino G. Landsbergis.

Anot konservatorių, dėl mokestinių permainų valstybės biudžeto pajamos kasmet sumažės po 300 mln. eurų, o tai labai susiaurina galimybes įgyvendinti būtinas struktūrines reformas ir tinkamai finansuoti viešąsias valstybės paslaugas.

„Realių ilgalaikių pasiūlymų kaip padidinti valstybės perskirstymą bei geriau finansuoti viešojo sektoriaus – pedagogų, medikų, kultūros darbuotojų ar dėstytojų atlyginimus iš Vyriausybės nėra“, – teigiama rezoliucijoje.

Pabrėžiama, kad 2019 metų biudžeto projekcijos yra nepamatuotai optimistiškos ir paremtos tikėjimu, kad bus stipriai pagerintas pajamų administravimas bei sumažintas šešėlis, tačiau realių veiksmų ar reformų šiose srityse nesiūloma.

„Nors paskutiniu metu buvo visos galimybės didinti biudžeto rezervą bei didėjant pasaulio ekonomikos tolesnio augimo neapibrėžtumui pasiruošti galimiems ekonominiams šokams, tačiau tai visiškai neatsispindi biudžeto projekte. Priešingai, yra vykdoma prociklinė fiskalinė politika, kuri tik dar labiau prisideda prie Lietuvos finansų sistemos pažeidžiamumo“, – rašoma rezoliucijoje.

Konservatorių teigimu, Vyriausybė taip pat ignoravo 50-ies savivaldybių merų poziciją ir, nepaisant augančios ekonomikos, suplanuotose 2019 metų savivaldybių biudžetų pajamos nenumatė padengti išlaidų didėjimą, kam reikėtų skirti iki 40 mln. eurų.

Vyriausybė Seimui siūlo 2019 metams patvirtinti 10,587 mlrd. eurų valstybės biudžeto pajamas ir 11,682 mlrd. eurų išlaidas. Jo deficitas sieks 1,095 mlrd. eurų.Finansų ministerijos teigimu, 2019 metų biudžeto projektas parengtas planuojant 0,4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) viešųjų finansų perteklių.