Kokių triukų šį kartą imsis „MG Baltic“ bylos veikėjai?
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas an­tra­die­nį po per­trau­kos tu­rė­tų grįž­ti prie po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­los, ku­rio­je kal­ti­ni­mai pa­teik­ti vers­lo kon­cer­nui „MG Bal­tic“, ke­lioms par­ti­joms, po­li­ti­kams ir vers­li­nin­kams. Pa­sta­rą­jį kar­tą po­sė­dis šio­je by­lo­je vy­ko bir­že­lio vi­du­ry­je. Tuo­met kal­ti­na­mų­jų gy­nė­jai ne­sėk­min­gai ban­dė nuo by­los nag­ri­nė­ji­mo nu­ša­lin­ti tei­sė­jus ir pro­ku­ro­rą.

Politinės korupcijos byloje kaltinimai pateikti Darbo partijai, Liberalų sąjūdžiui, koncernui „MG Baltic“, buvusiems Seimo nariams Eligijui Masiuliui, Vytautui Gapšiui, Šarūnui Gustainiui, dabartiniam parlamentarui Gintarui Steponavičiui bei buvusiam „MG Baltic“ viceprezidentui Raimondui Kurlianskiui.

Pareigūnai įtaria, kad politikai ėmė kyšius ar tarėsi dėl jų su R. Kurlianskiu, o vėliau siūlė ar palaikė koncernui palankias iniciatyvas Seime ir kitose institucijose.

Nė vienas iš kaltinamųjų savo kaltės nepripažįsta, jie sako, kad tyrimas vykdytas tendencingai. Buvęs liberalų lyderis E. Masiulis tikina, kad pas jį rasti pinigai buvo R. Kurlianskio paskola.