Keisis Ūkio ir Švietimo ministerijų pavadinimai
Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo pa­tai­soms, ku­rio­mis nu­ma­to­ma pa­keis­ti Ūkio ir Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jų pa­va­di­ni­mus. Už tai nu­ma­tan­čius pa­kei­ti­mus bal­sa­vo 66 Sei­mo na­riai, prieš – 7, su­si­lai­kė 16 par­la­men­ta­rų. Tam, kad jie bū­tų pri­im­ti, Sei­mas tu­rės bal­suo­ti dar kar­tą.

Svarstomu projektu Ūkio ministeriją siūloma pavadinti Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šiuo pakeitimu siekiama kurti modernų valstybės požiūrį ir atkreipti dėmesį į šiuolaikišką ekonominių procesų reguliavimą, o visų pirma – į inovacijas, kurios sudaro svarbų pagrindą valstybės ekonomikos augimui. Anot iniciatorių, ministerijos pavadinimas tiksliau reprezentuotų ministerijos veiklos sritį, pobūdį ir pagrindinius tikslus, taip jos pavadinimas būtų labiau suprantamas tarptautinei bendruomenei, rašoma pranešime spaudai.

Pagal naujas nuostatas Švietimo ir mokslo ministerija vadintųsi Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Kaip tvirtina iniciatoriai, pakeitus šios ministerijos pavadinimą būtų sudarytos prielaidos reikšmingai padidinti sporto prestižą visuomenėje ir valstybės bei savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat pagerinti tarptautinį bendradarbiavimą fizinio aktyvumo ir sporto srityse ir sustiprinti valstybės sporto institucijos – Švietimo ir mokslo ministerijos – vaidmenį sporto srityje.