Kasčiūnų kaime prie buvusios A. Ramanausko-Vanago vadavietės atstatytas kryžius
Pri­si­me­nant ko­vo­to­jus už Lie­tu­vos lais­vę, Va­rė­nos ra­jo­ne Kas­čiū­nų kai­me prie Pie­tų Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­do Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go bu­vu­sios va­da­vie­tės at­sta­ty­tas kry­žius, pra­ne­šė LRT te­le­vi­zi­ja.

Kasčiūnų kaime partizano Juozo Jakavonio-Tigro sodyboje pašventintas kryžius atrodo taip pat, kaip ir 1997 metais, kurį tuomet išdrožė politinis kalinys Jonas Tamulevičius.

Kryžius prie Pietų Lietuvos partizanų vado bunkerio atkurtas, nes senasis per du dešimtmečius sunyko.