Kancleriai tampa politinio pasitikėjimo tarnautojais
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė Sei­mo pri­im­tas pa­tai­sas, kad mi­nis­te­ri­jų kanc­le­riai tu­ri bū­ti po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jais, ku­riuos į par­ei­gas pri­ima ir iš jų at­lei­džia mi­nis­tras.

Anot Prezidentūros pranešimo, prezidentės pasirašytais įstatymais suvienodinama ministerijų kanclerių skyrimo tvarka su Vyriausybės ir Prezidentūros kanclerių skyrimo tvarka.

Vyriausybės kancleris jau yra politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojas, o atitinkamos Prezidento įstatymo pataisos dėl kanclerio įsigalios sausio 1 dieną.

Šiuo metu ministerijų kancleriai yra ministerijų administracijos vadovai, jų kaita nepriklauso nuo politinės vadovybės pokyčių. Konstitucija numato, kad ministerijai vadovauja ir jos kompetencijai priklausančius klausimus sprendžia ministras.

Seimas gruodžio 20 dieną pataisė Vyriausybės ir su juo susijusius įstatymus, kad ministerijų kancleriai turi būti politinio (asmeninio) pasitikėjimo pareigūnai. Pataisos priimtos daugiausia valdančiųjų balsais, opozicija kritikavo, kad kanclerius padarius politinės komandos nariais, nebeliks darbų tęstinumo ministerijose.