Kalėjimų departamente – atleidimų vajus
Nuo ki­tų me­tų va­sa­rio pra­džios Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­te dirbs 75 dar­buo­to­jai vie­toj šiuo me­tu esan­čių 132. To­kį įsa­ky­mą dėl Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to struk­tū­ros pa­kei­ti­mo pa­si­ra­šė tei­sin­gu­mo mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius.

„Šiuo metu Kalėjimų departamento struktūroje yra 15 padalinių. Po reorganizacijos sujungus kai kuriuos skyrius ir panaikinus valdybas, jų liks 10, todėl pirmiausia mažės vadovaujančių darbuotojų, bus atsisakyta kai kurių besidubliuojančių funkcijų. Visiems darbuotojams, kurie neliks dirbti šioje institucijoje, bus pasiūlytos kitos pareigos tiesiogiai dirbti su nuteistaisiais bausmių vykdymo sistemoje,“ – sako teisingumo ministras E. Jankevičius.

Naujoje struktūroje vietoj trijų Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojų liks du, naikinama vyriausiojo patarėjo pareigybė, ženkliai mažės bendrąsias įstaigos aptarnavimo funkcijas atliekančių darbuotojų (vietoj 30 liks 12 pareigybių).

Kartu bus supaprastinta ir laisvės atėmimo vietų struktūra, aiškiai atskiriant bendrąsias ir dalykines funkcijas. Didžiojoje dalyje įkalinimo įstaigų liks po 6 skyrius vietoj šiuo metu esančių 10 skyrių.

Anot teisingumo ministro, po reorganizacijos sutaupytos lėšos bus skirtos pareigūnų atlyginimų kėlimui.