JAV kariuomenės vadas dėkoja Lietuvai už paramą kovojant su terorizmu
 Jung­ti­nių Vals­ti­jų šta­bų va­dų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ge­ne­ro­las Jo­sep­has Dun­for­das dė­ko­ja Lie­tu­vai už par­amą ko­vo­jant su te­ro­riz­mu ir reiš­kia to­les­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no sau­gu­mui.

Aukščiausias karininkas JAV ginkluotosiose pajėgose trečiadienį susitiko su Lietuvos kariuomenės vadu generolu leitenantu Jonu Vytautu Žuku.

„Generolas Dunfordas padėkojo Lietuvos generolui Žukui už Lietuvos kariuomenės prisidėjimą kovojant su terorizmu“, – rašoma JAV štabų vadų komiteto pranešime.

Jame teigiama, kad JAV „išlieka įsipareigojusi savo stipriam dvišaliam ryšiui su Lietuva ir Baltijos jūs regiono saugumui“.

Lietuvos ir JAV generolai aptarė saugumo situaciją regione, sąveikos klausimus, bendras pratybas.

Pranešime rašoma, kad jie sutarė „tęsti bendradarbiavimą ir gerinti pajėgumus per modernizavimą“.

Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgų kariai šiuo metu dalyvauja vietos pajėgų apmokymo NATO misijoje Afganistane, taip pat yra išsiuntusi instruktorių į Iraką.

Lietuva bando įtikinti JAV nuolatiniam buvimui į šalį grąžinti amerikiečių karius ir tikisi Vašingtono paramos užtikrinant oro gynybą.